ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORUN VE SPORA KATILIMIN SOSYALLEŞMEYLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Özlem ÖZDİNÇ
2005 Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi  
ÖZET Bu çalışmada, sporun sosyolojik boyutlarının bireylerin gelişimine, eğitimine ve sosyalleşmelerine olan etkileri incelenmiştir. Böylelikle, üniversite öğrencilerinin sporun ve spora katılımın sosyalleşmeyle ilişkisi üzerine görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma evreni Çukurova Üniversitesi öğrencilerini kapsamaktadır. Elde edilen veriler, Bayesgil örnekleme yaklaşımıyla belirlenen 384 üniversite öğrencisine yüz yüze uygulanan anketlerden derlenmiştir. Verilerin sayısal olarak
more » ... n sayısal olarak özetlenmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Oluşturulan hipotezlerin geçerlilikleri t-testi ve Pearson ki-kare ilgi analizi kullanılarak araştırılmıştır. Analiz sonuçları, aile teşviki olmasa dahi öğrencilerin spora olan ilgilenim düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca, sporun bir sosyalleşme aracı olarak algılanmasının cinsiyete göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin sporun sosyalleşmeye olumlu etkilerinin bilincinde oldukları, fakat çoğunluğun sosyalleşme amacıyla spor yapmadığı belirlenmiştir. ABSTRACT This study examines the effects of sports to the progression, education and interaction of individuals by considering the communal dimensions of sports. Thus, it is intented to determine the sentiments of university students on sports and the sports participation-socialization relationship. The research population consists of students enrolled in Çukurova University. Data is gathered through questionnaires handled to 384 sampled students ascertained by Bayesian model. Descriptive statistics is employed for summarizing data. The validity of the hypotetical constructs is examined by t-tests and Pearson chi-square tests. Results indicate that even the family encouragement is lacking, involvement level regarding the sport activities is immense. Besides, it is determined that the perception of sports as a socialization device varies between genders. As an overall consequence, it is disclosed that students are cognisant of the positive effects of sports to the socialization, yet the majority does not participate in sports for that purpose.
doi:10.1501/sporm_0000000043 fatcat:domwsc25mjd3xmfcdb3ggtlkyi