A study on the evolution of farmhouses in the Hokuriku Region (part II)
北陸地方における農家住宅の変容過程に関する研究(その2)

Shingo Tamaki, Shigetoshi Oshitani, Masaru Horiuchi, Michihiro Okamoto, Hiroshi Kitagawa, Toru Okuda, Hirotaka Sumita, Hiroshi Higuchi
1986 Jutaku Kenchiku Kenkyujoho  
doi:10.20803/jusokenjo.12.0_151 fatcat:pdiqy4jr5nbg3iigdit4oduani