Discrimination of tectonic dynamism, quiescence and third order relative sea level cycles of the Cauvery Basin, South India

Muthuvairavasamy Ramkumar
2015 Geološki Anali Balkanskoga Poluostrva  
Application of integrated stratigraphic modeling of sedimentary basins with the help of sequence and chemostratigraphic methods for improved understanding on the relative roles of depositional pattern and history of a Barremian-Danian stratigraphic record of the Cauvery Basin, India was attempted. Through enumeration of facies characteristics, tectonic structures and geochemical characteristics of the sedimentary rocks the use of geochemical signatures in distinguishing the relative roles of
more » ... or factors has been evaluated. The results indicate that the geochemical signatures of the sedimentary rocks accurately record the prevalent geological processes and an ability to distinguish them through employing stratigraphic variations of compositional values and discrimination diagrams help in understanding the basinal history better. In addition, predomination of relative sea level fluctuations and active nature of tectonic movements during few time slices, which in turn was overwhelmed by sea level fluctuations are also inferred. Апстракт: У раду је покушана примена интегрисаних стратиграфских модела на седиментне басене уз помоћ секвенционих хемостратиграфских метода у циљу бољег разумевања одговарајућих улога депозиционих образаца и историје баремско-данског стратиграфског записа у Кувери басену. Путем класификације фацијалних карактеристика, тектонских структура и геохемијских особина седиментних стена извршена је процена употребе геохемијских показатеља за разликовање одговарајућих улога које су имали главни фактори. Резултати указују да геохемијска својства седиментних стена прецизно одражавају главне геолошке процесе као и да могућност њиховог препознавања путем употребе стратиграфских варијација композиционих вредности и дијаграма разврставања помаже бољем разумевању историје басена. Поред тога, разматране су и значајне промене нивоа мора као и тектонски покрети који су били активни током дужег временскиог периода а што је за последицу имало колебање нивоа мора. Кључне речи: Баремско-дански релативни ниво мора, тектонски догађаји, површинско распадање у зони порекла материјала, тектонски услови, Каувери басен, Индија.
doi:10.2298/gabp1576 fatcat:juv4whyxnbaz7ktkhp2k6nswz4