Górnictwo i Geoinynieria • Rok 35 • Zeszyt 2 • 2011

Kajetan D'obryn
unpublished
Zespó komór Jakubowice stanowi kompleks komór, we wschodniej cz ci pola centralnego kopalni. S to rozleg e komory z najstarszymi zachowanymi fragmentami eksploatacji wykonywanej r cznie, tj. metod klinow cienn i kawernow . Znajduj si tu bardzo dobrze zachowane drewniane ci gi odwadniaj ce, ciekawe formy krystalizacji wtórnej oraz rozmaite rodzaje kasztów i fi larów komorowych. Grupy omawianych komór s wyeksploatowane w równoleg ych warstwach z o a pok adowego, na ró nych jego wysoko ciach. W
more » ... cie poziomym komory te nak adaj si na siebie, a po czone s szybikami lub fragmentami komór, powsta ymi w wyniku wtórnej eksploatacji w rejonie. W wyniku wyniesienia warstw kopu y Grot Kryszta owych ku górnym partiom górotworu szczególnie cenny pok ad soli szybikowej zosta w tym rejonie rozpoznany i eksploatowany ju w XVI i XVII wieku. Wyrobiska w wi kszo ci s p askie, rozleg e, dostosowuj c swój kszta t i przebieg do parametrów zalegania dwu-metrowej mi szo ci pok adu soli szybikowej. Nazwa Jakubowice, obejmuj ca obecnie kompleks komór le cych na poziomach od II ni szego do IV, pierwotnie dotyczy a wyrobisk znajduj cych si poni ej III poziomu. Najstarsz w zespole jest komora Wiesenberg (III/243 i III/244), której pocz tek eksploatacji przypada na lata 1634-1640. W 1640 roku rozpocz to eksploatacj komory Piaski Stare (III/319, III/321, III/322), natomiast pierwsza wzmianka o komorze Jakubowice (IV/316) (dawna komora Chrystian znajduj ca si poni ej poziomu III) pochodzi z 1693 roku. W tym samym czasie prowadzono równie eksploatacj rodkowej cz ci komory Wiesenberg. Na szczególn uwag zas uguj lady eksploatacji w komorze Wiesenberg. Zachowa y si tam mi dzy innymi zawr biony i nieodspojony k ape czy wybój ze ladami zbitego k ap-
fatcat:g22myxplyzhcho7qf5uzngypcu