Penile Involvement and Henoch-Schönlein Purpura: A Case Report

Onder Yavascan, Tugce Celik, Murat Anil, Belde Kasapdemir, Nejat Aksu
2012 Turkish Nephrology Dialysis Transplantation  
Öz Henoch-Schönlein purpurası (HSP), artrit/artralji, gastrointestinal ve genitoüriner sistem tutulumunun eşlik ettiği non-trombositopenik purpura ile karakterize, çocukluk çağının en sık görülen vaskülitidir. Genitoüriner sistem tutulumu olan olgularda penis etkilenmesi oldukça nadirdir. Bu yazıda, HSP tanısı alarak, kısa süreli iyileşme sonrasında penis tutulumu ve artrit bulgularıyla tekrar başvuran dört buçuk yaşındaki bir erkek hasta sunulmak istenmiştir. Prednizolon (ağızdan, 1mg/kg/gün)
more » ... ızdan, 1mg/kg/gün) tedavisi yanında lokal koruma tedavisi ile beş günde tamamen iyileşme sağlanmıştır. Sonuç olarak, penis tutulumu gösteren HSP olgularında, tartışmalı olmakla birlikte, steroid tedavisi uygulanabilir. anaHtaR sÖzcÜKLeR: Henoch-Schönlein purpurası, Penis tutulumu, Çocukluk çağı abstRact Henoch-Schönlein purpura (HSP), characterized by non-thrombocytopenic purpura accompanied by arthritis/arthralgia, gastrointestinal and genitourinary system involvement is the most common vasculitis in childhood. Associated penile involvement is very rare in patients with genitourinary system involvement. We report a 4.5 year-old boy with penile involvement and arthritis after a shortduration remission of HSP. Prednisolone (1mg/kg/day, orally) and conservative measures resulted in complete recovery within five days. In conclusion, steroid treatment could be administered in HSP children with penile involvement although controversial.
doi:10.5262/tndt.2012.1001.18 fatcat:hqff6gutlfhqvjrnkmrx4npu6q