Leydig Cell Tumor of the Testis: A Case with Incidental Diagnosis

Ali Erhan Eren, Mehmet Erhan Aydın, Evren Aldemir, Ömer Koraş, Funda Taşlı
2019 Journal of Urological Surgery  
Öz Leydig hücreli tümörler, yetişkin testis tümörlerinin yaklaşık %1-3'ünü oluşturmaktadır. Bu tümörler gonadal stromal tümörlerin en sık rastlanan türü olup, erkeklerde en yaygın 3 ile 6. dekatlarda görülürler. Leydig hücre tümörlerinin yaklaşık %10'u maligndir. Bu yazıda primer infertilite nedeniyle araştırılan bir hastada insidental tanı konan bir Leydig hücreli testis tümörü olgusu sunmaktayız. Yirmi sekiz yaşında evli bir erkek hasta primer infertilite şikayeti ile kliniğimize başvurdu ve
more » ... ğimize başvurdu ve skrotal ultrasonografi incelemesinde sol testiste heterojen ve hipoekoik bir kitlesi olduğu görüldü. Hastaya sol radikal orşiektomi uygulandı ve patoloji sonucu testis Leydig hücreli tümörü olarak raporlandı. Toraks ve batın bilgisayarlı tomografisinde uzak metastaz saptanmadı ve hasta takibe alındı. Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Leydig hücreli tümör, Testiküler neoplaziler, İnguinal orşiektomi Leydig cell tumors account for approximately 1-3% of adult testicular tumors. These tumors are the most common type of gonadal stromal tumors and most commonly seen in the third to sixth decades of life, and about 10% of them are malignant. This case is about an incidentally diagnosed Leydig cell testis tumor in a patient who was investigated for primary infertility. A 28-year-old male patient presented with primary infertility and scrotal ultrasonography examination revealed a heterogeneous hypoechoic mass in the left testicle. He underwent left radical orchiectomy and pathological diagnosis was testicular Leydig cell tumor. There was no distant metastasis and the patient is being followed for metastasis.
doi:10.4274/jus.galenos.2019.2614 fatcat:ov4uclpaezfh3ejs6narh6w6ui