Prognostic Value of High Sensitive Troponin T in Patients with Chronic Ischemic Heart Disease Undergoing Percutaneous Coronary Intervention

Halil Aktaş, Onur Kaypakli, Caglar Ozmen, Murat Gul, Oguz Yildirim, Sinan Inci, Ali Deniz, Mustafa Demirtas
2021 Cor et Vasa  
SOUHRN Cíl: Několik studií zkoumalo různé srdeční biomarkery jako prediktory prognózy po perkutánní koronární intervenci (PCI) u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční; výsledky těchto studií jsou však rozporuplné. Stanovování troponinu T vysoce citlivou metodou (high-sensitive troponin T, hs-TnT) představuje novou a přesnější možnost. Cílem této studie bylo zjistit, zda mohou hodnoty hs-TnT sloužit jako prediktor závažných kardiovaskulárních příhod (major adverse cardiovascular
more » ... cardiovascular events, MACE) v prvním roce po úspěšné plánované PCI u pacientů se stabilní anginou pectoris (SAP). Materiál a metody: Do studie bylo zařazeno 100 pacientů s diagnózou SAP a úspěšně provedenou plánovanou PCI. Ze studie byli vyloučeni nemocní se zvýšenými hodnotami troponinu I (> 0,1 ng/ml) před výkonem. Hodnoty hs-TnT se stanovovaly před výkonem a v rozmezích 3-4 hodin (časné období) a 12-24 hodin (pozdní období) po výkonu, přičemž za pozitivní byla považována hodnota hs-TnT > 14 pg/ml. Byla rovněž zaznamenávána incidence MACE v prvním roce. Výsledky: Hodnoty hs-TnT byly pozitivní u 36 % pacientů v prvním období a u 54 % pacientů v pozdním období. Incidence MACE v prvním roce byla významně vyšší u pacientů s pozitivními hodnotami hs-TnT v časném, ne však v pozdním období (36,1 % vs. 15,6 %; p = 0,026); logistická regresní analýza prokázala poměr šancí ve výši 3,36. Závěr: Hodnoty hs-TnT naměřené 3-4 hodiny po úspěšné elektivní PCI u pacientů se SAP mohou predikovat incidenci MACE v prvním roce. Tyto výsledky musí nicméně potvrdit větší studie. ABSTRACT Objective: Several studies have investigated different cardiac biomarkers as predictors of the prognosis after percutaneous coronary interventions (PCI) in patients with chronic ischemic heart disease; nevertheless, the results of these studies are confl icting. High sensitive troponin T (Hs-TnT) measurement is a novel and sensitive method. The aim of this study was to investigate if Hs-TnT levels are a predictor of major adverse cardiovascular events (MACE) in the fi rst year after a successful elective PCI in patients with stable angina pectoris (SAP). Material and methods: 100 patients who presented with SAP and underwent successfully elective PCI were included in the study. Patients with elevated troponin I levels (>0.1 ng/mL) before the procedure excluded from the study. Hs-TnT levels were measured before the procedure and at 3-4 hours (h) (early period) and 12-24 hours (late period) after the procedure and Hs-TnT level >14 pg/mL was considered positive. The incidence of MACE during the fi rst year was recorded. Results: Hs-TnT levels were positive in 36% of the patients in the early period and in 54% of the patients in the late period. The incidence rate of MACE for the fi rst year was signifi cantly higher in the patients with positive Hs-TnT levels in the early period but not the late period (36.1% vs. 15.6%; p = 0.026) and logistic regression analysis yielded an odds ratio of 3.36. Conclusion: Hs-TnT levels measured 3-4 h after a successful elective PCI in patients with SAP can predict the incidence of MACE within the fi rst year. Nonetheless, these results must be corroborated by other larger studies.
doi:10.33678/cor.2020.082 fatcat:vinnvemdrfe55n6wlzov4fznj4