Distinguishing between halogenated alkanes containing the same halogen based on the reaction kinetic parameter using negative ion mobility spectrometry at atmospheric pressure

Haiyan Han, Shihu Du, Yongliang Yan, Xiuhong Liu, Qiaofen Zhu, Ruili Shi, Sixing Xi, Feng Liu, Zhi Zhao, Yannan Chu
2020 RSC Advances  
Electron attachment ionization ion mobility spectrometry can be used to detect halogen-containing volatile organic compounds with high sensitivity.
doi:10.1039/d0ra01284j fatcat:74tu5ocaxzbzfpdkygaiydsq3y