Focus-sensitive negation in Latin

Chiara Gianollo
2017 Catalan Journal of Linguistics  
Classical Latin displays negative particles, like neque / nec and ne...quidem 'neither, not even', that can express sentential negation while at the same time narrowly focusing on some constituent of the clause. These particles are multifunctional elements that can express various types of focus (additive or scalar) and, in the case of neque / nec, also have a coordinative and a discourse-structuring function. In this work I investigate the complex interplay of semantic and syntactic factors
more » ... yntactic factors that govern their distribution and interpretation. I single out the structural and meaning-related contextual conditions favoring the additive or the scalar interpretation, and I propose an analysis of the complex internal structure of the particles. I also discuss the diachronic implications of my analysis, in particular with respect to the role played by the Romance continuations of nec. Resum. La negació sensible al focus en llatí El llatí clàssic disposa de partícules negatives com ara neque / nec i ne ... quidem 'ni, ni tan sols', que poden expressar la negació oracional i, alhora, presentar focus estret en algun component de l'oració. Aquestes partícules són elements multifuncionals que poden expressar diversos tipus de focus (additiu o escalar) i, en el cas de neque / nec, també tenen una funció coordinativa i d'estructuració del discurs. En aquest treball investigo la complexa interacció dels factors semàntics i sintàctics que regeixen la seva distribució i interpretació. Destaco les condicions estructurals i les contextuals relacionades amb el significat que afavoreixen la interpretació additiva o l'escalar, i proposo una anàlisi de l'estructura interna complexa de les partícules. També tracto de les implicacions diacròniques de la meva anàlisi, en concret amb relació al paper que tenen les continuacions romàniques de nec.
doi:10.5565/rev/catjl.211 fatcat:cxbpfepy6ja7ldp7ivdpvypm7m