Prevalenca anemije kod žena u reproduktivnoj dobi u Republici Srpskoj

Dragana Stojisavljević, Slađana Šiljak, Ljiljana Stanivuk, Jelena Niškanović, Marin Kvaternik
2020 Biomedicinska istraživanja  
Uvod. Anemija je važan javnozdravstveni problem prepoznat širom svijetabilo da se javlja izolovano ili udružena sa ostalim oblicima malnutricije.U 2016. godini prevalenca anemije u svijetu je kod žena u reproduktivnojdobi iznosila 32,0% odnosno postojala je kod 613 miliona žena starosti 15-49 godina. Cilj rada je bio utvrditi prevalencu anemije kod osoba ženskogpola u reproduktivnoj dobi (>15≤49 godina) u Republici Srpskoj i utvrditipovezanost između prehrambenih navika i prevalence
more » ... valence anemije.Metode. Istraživanje je provedeno kao studija presjeka. Uzorak je dizajnirankao dvoetapni stratifikovani slučajni uzorak, sa popisnim krugovimaodabranim u prvoj etapi i domaćinstvima u drugoj etapi. Istraživanjem jeobuhvaćeno 1539 osoba ženskog pola starosti od 15 do 49 godina. Za ispitivanjeosnovnih sociodemografskih karakteristika uzorka i navika u ishraniispitanica korišćeni su za to posebno kreirani upitnici. Za mjerenje koncentracijehemoglobina u krvi korišćen je Photometer, HemoCue Hb 301/SET.Rezultati. Prevalenca anemije kod žena u reproduktivnoj dobi u RepubliciSrpskoj iznosi 11,8% i svrstava Republiku Srpsku u zemlje sa niskomprevalencom. Anemija se statistički značajno češće javlja (p<0,001) u starosnojkategoriji od 36 do 49 godina i na geografskom području Doboja iIstočnog Sarajeva (p=0,002). Analizom navika u ishrani, sa posebnim osvrtomna unos namirnica sa hem i non-hem željezom, dokazano je da osobebez anemije unose statistički značajno više namirnica sa hem željezom(p=0,009). Utvrđena je slaba, ali statistički značajna veza između upotrebesuplemenata željeza i odsustva anemije (r= -0,064, p=0,013).Zaključak. Republika Srpska spada u zemlje sa niskim opterećenjem anemijom,ali je neophodno nastaviti sa aktivnostima usmjerenim na unapređenjeishrane svih kategorija stanovništva, a posebno voditi računa o unosunamirnica sa hem željezom.
doi:10.7251/bii1902144s fatcat:wt747ahh4fhm7jekgwdfiraa3e