Reforma nadzoru sektora bankowego Unii Europejskiej – unia bankowa

Klaudia Zielińska
2015 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica  
Streszczenie. Celem artykułu jest analiza ewolucji koncepcji unii bankowej od momentu jej powstania do czasu przedstawienia ostatecznej formy jej wprowadzenia w życie, tj. do sierpnia 2014 r. W poszczególnych punktach omówione zostały trzy filary unii bankowej, a także poruszono kwestię Polski i jej stanowiska wobec nowego systemu nadzoru. Słowa kluczowe: unia bankowa, Jednolity Mechanizm Nadzoru, Europejski Bank Centralny, system restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, system
more » ... system gwarantowania depozytów. WPROWADZENIE Jeszcze dwa lata temu nikt nie kwestionował konieczności szerszej integracji w sferze bankowości Starego Kontynentu 1 . W miarę jednak, gdy kryzys słabł, znikał również początkowy zapał do szeroko zakrojonej współpracy. Propozycja unii bankowej opartej na trzech stabilnych filarach -wspólnego nadzoru, wspólnego mechanizmu restrukturyzacji i likwidacji oraz wspólnego systemu gwarantowania depozytów -miała stanowić flagowy projekt, pokazujący wewnętrzną spójność Unii Europejskiej oraz gotowość do walki z kryzysami finansowymi w przyszłości. W obliczu zagrożenia niewypłacalnością wielu państw członkowskich konieczność wprowadzenia wszystkich trzech filarów wydawała się oczywista, jednak gdy przyszło do negocjowania szczegółów nowych mechanizmów, okazało się, że kompletna unia bankowa w Europie to odległa perspektywa. Z początkiem 2014 r. podjęto decyzję zaledwie w zakresie wprowadzenia wspólnego nadzoru. Mechanizmy restrukturyzacji państwa członkowskie próbowały tworzyć z pominięciem struktur unijnych, zaś projekt wspólnego systemu gwarantowania depozytów porzucono. Jeszcze na początku 2014 r. wydawało się, że losy mechanizmu likwidacji banku na mocy decyzji organów unijnych są przesądzone, tymczasem w połowie kwietnia udało się osiągnąć pewien kompromis. * Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. 1 Stan badań zaprezentowanych w artykule aktualny na sierpień 2014 r.
doi:10.18778/0208-6018.316.10 fatcat:mkmrtyo46va43ffvfgxbryb4tq