EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PHARMACEUTICAL COMPOSITION ON THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM

G. Syrova, L. Lukianova, V. Sinelnik, Yu. Krasnikova, Logina Salam
2019 Inter collegas  
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PHARMACEUTICAL COMPOSITION ON THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM Syrova G.A., Lukianova L.V., Sinelnik V.V., Krasnikova Yu.M., Salam Logina It is known that when non-steroidal anti-inflammatory drugs combine with other drugs it can cause complementary effects, or potentiate the effects of each other. Object and methods The objective of this experiment is to analyze the use of a new pharmaceutical composition consisting of nonsteroidal anti-inflammatory drug
more » ... inflammatory drug of the coxib group (rofecoxib) and an immunomodulator of lycopid (glucosaminylmuramyl dipeptide). An experiment on laboratory animals was conducted in order to view the effect of rofecoxib, licopid and their pharmacological composition on the central nervous system and on emotional-behavioral reactions in an "open field" test under formalin edema conditions. Results Previously, we studied the pharmaceutical compositions of nonsteroidal anti-inflammatory drugs of different chemical structure with the psychostimulant caffeine. The results indicated that caffeine potentiated the pharmacological effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. In this study, we set a goal to create a pharmaceutical composition of rofecoxib with licopid and investigated its effect on the emotional-behavioral reactions of rats under formalin edema conditions. Аnalysis of the experimental results show that the addition of licopid to rofecoxib contributed to an increase rat's locomotor and orienting-research activities and also an increase in the indicators of their emotional reactions (urination and defecation) compared to the mono-administration of rofecoxib. Conclusions The pharmaceutical composition of rofecoxib and licopid is expedient and promising for the study of anti-inflammatory and analgesic effects. Keywords: formalin edema, licopid, "open field", pharmaceutical composition, rofecoxib. Резюме ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА ЦЕНТРАЛЬНУ НЕРВОВУ СИСТЕМУ Сирова Г.О., Лук'янова Л.В., Синельник В.В., Краснікова Ю.М., Салам Логіна Відомо, що нестероїдні протизапальні засоби комбінують з іншими препаратами, які можуть викликати взаємодоповнюючу дію, або потенціювати ефекти один одного. Об'єкт і методи. Експериментальне обґрунтування застосування нової фармацевтичної композиції, що містить нестероїдний протизапальний засіб групи коксиби (рофекоксиб) і імуномодулятор лікопід (глюкозамінілмурамілдипептид). В експерименті на лабораторних тваринах проведено дослідження впливу рофекоксибу, лікопіду та їх фармацевтичної композиції на центральну нервову систему за емоційно-поведінковими реакціями у тесті «відкрите поле» в умовах формалінового набряку. Результати. Раніше нами вивчалися фармацевтичні композиції нестероїдних протизапальних засобів різної хімічної будови з психостимулятором кофеїном. Отримані результати вказували на потенціювання кофеїном фармакологічних ефектів нестероїдних протизапальних засобів. В даному дослідженні ми поставили за мету створити фармацевтичну композицію рофекоксибу з лікопідом та дослідили її вплив на емоційно-поведінкові реакції щурів в умовах формалінового набряку. Аналіз результатів експериментальних досліджень вказує на те, що додавання лікопіду до рофекоксибу сприяло підвищенню локомоторної та орієнтовно-дослідницької діяльності щурів, показників емоційних реакцій (уринацій та дефекацій) у порівнянні з моновведенням рофекоксибу. Висновки. Фармацевтична композиція рофекоксибу з лікопідом доцільна та перспективна щодо вивчення протизапальної та протибольової дії. Ключові слова: «відкрите поле», лікопід, рофекоксиб, фармацевтична композиція, формаліновий набряк. Резюме ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ Сыровая А.О., Лукьянова Л.В., Синельник В.В., Красникова Ю.Н., Салам Логина Резюме. Известно, что нестероидные противовоспалительные средства комбинируют с другими препаратами, которые могут вызвать взаимодополняющее действие или усиливать эффекты друг друга. Объект и методы. Экспериментальное обоснование применения новой фармацевтической композиции, содержащей нестероидные противовоспалительные средства группы коксибы (рофекоксиб) и иммуномодулятор ликопид (глюкозаминилмурамилдипептид). В эксперименте на лабораторных животных проведено исследование влияния рофекоксиба, ликопида и их фармацевтической композиции на центральную нервную систему поэмоционально-поведенческим реакциям в тесте «открытое поле» в условиях формалиновых отека. Результаты. Ранее нами изучались фармацевтические композиции нестероидных противовоспалительных средств разного химического строения с психостимулятором кофеином. Полученные результаты указывали на потенцирование кофеином фармакологических эффектов нестероидных противовоспалительных средств. В данном исследовании мы поставили цель создать фармацевтическую композицию рофекоксиба с ликопидом и исследовали ее влияние на эмоционально-поведенческие реакции крыс в условиях формалиновых отека. Анализ результатов экспериментальных исследований указывает на то, что добавление ликопида к рофекоксибу способствовало повышению локомоторной и ориентировочно-исследовательской деятельности крыс, показателей эмоциональных реакций (уринаций и дефекаций) по сравнению с моновведением рофекоксиба. Выводы. Фармацевтическая композиция рофекоксиба с ликопидом целесообразна и перспективная для изучения противовоспалительного и противоболевого действий. Ключевые слова: ликопид, «открытое поле», рофекоксиб, фармацевтическая композиция, формалиновый отек.
doi:10.35339/ic.6.3.162-167 fatcat:vrykfbqfcnf23gxmnybpirg23y