Faktycznie i rzeczywiście – operacje na wiedzy i ich leksykalizacja

Magdalena Żabowska
2014 Linguistica Copernicana  
Faktycznie i rzeczywiście -operacje na wiedzy i ich leksykalizacja S ł o w a k l u c z e : faktycznie; rzeczywiście; partykuły epistemiczne; wiedza; metatekst K e y w o r d s : faktycznie; rzeczywiście; epistemic particles; knowledge; metatext 1. Partykuły epistemiczne 1 jako jednostki metatekstowe funkcjonujące w strukturze informacyjnej wypowiedzenia nierozerwalnie związane są z wiedzą mówiącego (zaangażowane są bowiem w komentowanie tego, co jest mówione (rematu), z punktu widzenia zgodności
more » ... widzenia zgodności z prawdą). Tym różnią się od innych klas wyrażeń epistemicznych, np. czasowników typu sądzić, że_, zakładać, że_ (zob. Danielewiczowa 2002) czy wydedukować z [czegoś], że_, wysnuć z [czegoś] wniosek, że_ (zob. Nowak 2013), że -stanowiąc metakomentarz do bieżącego mówienia -zdają sprawę z dokonywanych wła-1 Do tej klasy zaliczam takie wyrażenia, jak chyba, może, pewnie, na pewno, najprawdopodobniej, oczywiście, naturalnie, widocznie, rzeczywiście, naprawdę, w rzeczywistości oraz bliskoznaczniki wymienionych jednostek. Klasa partykuł epistemicznych jest wewnętrznie zróżnicowana (ze względu na zawarte w ich znaczeniach komponenty treści), por. Żabowska 2006.
doi:10.12775/lincop.2013.006 fatcat:tatffgnh75hljf55kj252bbmti