Review of the monograph by L. Yakovleva «Legitimacy of public authority in Ukraine: adoption and innovation»

Vasyl Yosyfovych Klymonchuk
2021 Politicus  
doi:10.24195/2414-9616.2021-3.22 fatcat:focrixvb25fnzdceljdsohlwru