The organization and analysis of the results of research and experimental work on the formation of professional competence of future educators of preschool institutions on the basis of an interdisciplinary approach

T. V. Telychko
2020 Pedagogical sciences: reality and perspectives  
Необхідність вирішення проблеми формування фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти визначила мету проведення експериментальної роботи -реалізацію педагогічних умов і структурно-функціональної моделі формування фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на засадах міждисциплінарного підходу. Логіка реалізації експериментальної роботи (конкретизація процедур експерименту) у контексті апробації розробленої структурно-функціональної
more » ... досліджуваного феномена дала змогу об'єктивно оцінити її достатність і необхідність для результативного формування професійної компетентності майбутніх вихователів у контексті визначених, доцільно створених, реалізованих, своєчасно контрольованих педагогічних умов, смислових, змістових та інтеграційних педагогічних можливостей міждисциплінарного підходу. Експеримент розглянуто як метод наукового пізнання, який полягає в цілеспрямованому вивченні будь-якого явища дійсності в контрольованих і керованих умовах. Експеримент, виконуючи функцію критерію істинності наукового пізнання, був основою перевірки гіпотез і передбачень теорії. Для вирішення поставлених завдань обрано педагогічний експеримент, який проводився в три етапи: констатувальний, формувальний, підсумковий. Вибір методів пояснюється тим, що заплановано порівняти результати формування фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах традиційного навчання студентів і в межах упровадження й реалізації в освітньому процесі педагогічних умов структурно-функціональної моделі в експериментальних групах. Структурна організація педагогічного експерименту передбачала: організаційну підготовку, передекспериментальний зріз, експериментальне навчання, підсумковий післяекспериментальний зріз, що свідчив про сформованість усіх компонентів досліджуваної компетентності. Представлено результати порівняльних досліджень формування в майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти фахової компетентності в контрольній та експериментальній групах. Ключові слова: фахова компетентність, методика оцінювання компетентності, педагогічний експеримент, критерії, показники, рівні.
doi:10.31392/npu-nc.series5.2020.77.43 fatcat:ztut6xcbhzaa3hbz6kk2sdyu3i