THE STUDY OF TARGET GENE OVER-EXPRESSION LENTIVIRUS PARTICLE INFECTING HUMAN CARDIAC FIBROBLASTS IN VITRO

Xiaoli Shen, Feng Chen, Lili Han, Zhen Lin, Saimei Lin, Xiaoqing Liu, Lifang Lin, Leng Pan, Xiaodong Pu, Xiaoli Shen
2012 Heart  
doi:10.1136/heartjnl-2012-302920b.31 fatcat:a3no7k3dmncbvmn2bxapz5c4ou