The role of regulatory T cells in the modulation of anti-tumor immune response

Gordana Radosavljevic, Ivan Jovanovic, Tatjana Kanjevac, Nebojsa Arsenijevic
2013 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE КРАТАК САДРЖАЈ Ре гу ла тор ни T лим фо ци ти (T reg ) су по себ на суб по пу ла ци ја CD4 + T лим фо ци та и има ју зна чај ну уло гу у спре ча ва њу и огра ни ча ва њу имун ског од го во ра. Ови лим фо ци ти се мо гу по де ли ти на две суб по пу ла ци је: уро ђе ни T reg лим фо ци ти (енгл. na tu ral -nT reg лим фо ци ти), ко ји сво је ре гу ла тор не функ ци је сти чу у ти му су, и адап тив ни (ин ду ци бил ни) T reg лим фо ци ти (енгл. in du ci ble -iT
more » ... in du ci ble -iT reg лим фо ци ти), ко ји на ста ју ди фе рен ци ја ци јом зре лих кон вен ци о нал них T лим фо ци та на пе ри фе ри ји. Ве ћи на ових ће ли ја кон сти ту тив но ис по ља ва α ла нац ре цеп то ра за ин тер ле у кин 2 (CD25), као и тран скрип ци о ни фак тор Foxp3 (ва жан фак тор на стан ка, раз во ја и су пре сор ске ак тив но сти T reg лим фо ци та). Ма лиг не ће ли је мо гу да мо ду ли ра ју ан ти ту мор ски од го вор по сред ством T reg лим фо ци та. По ка за но је да укла ња ње ових лим фо ци та омо гу ћу је раз вој ефи ка сног ан ти ту мор ског имун ског од го во ра, док по ве ћа ње њи хо вог бро ја спре ча ва уни ште ње ту мо ра. NT reg лим фо ци ти по ја ча но екс при ми ра ју CTLA-4 и мем бран ски TGF-β, ко ји ма спре ча ва ју ства ра ње ци то ки на и про ли фе ра ци ју ефек тор ских лим фо ци та. IT reg лим фо ци ти лу че иму но су пре сив не ци то ки не IL-10 и TGF-β. T reg лим фо ци ти су зна чај на пре пре ка ан ти ту мор ској иму но сти. Кључ не ре чи: ре гу ла тор ни T лим фо ци ти; ту мо ри; ан ти ту мор ски имун ски од го вор
doi:10.2298/sarh1304262r pmid:23745355 fatcat:lpldual4kzhufoprmeoilzocsu