Practical value of urban geography in urban planning - case study of the south-eastern part of Trbovlje

Naja Marot
2006 Dela  
Pregledni znanstveni članek članek č COBISS 1.02 Izvleček Dvestoletno rudarjenje je Trbovljam prineslo številne gospodarske, demografske in prostorske spremembe, ki so še posebej opazne v jugovzhodnem predelu nekdaj intenzivnega izkoriščanja premoga. S pomočjo osnovne geografske analize prostorskega, demografskega čjo osnovne geografske analize prostorskega, demografskega č in gospodarskega razvoja, analizo javnega mnenja in strokovnih pogledov na reševanje in opisom uspešnega angleškega
more » ... a angleškega projekta urbane prenove smo poskušali najti učinkovit model in vsebino prihodnjega razvoja obravnavanega območja. čja. č Kjučne besede: degradirano urbano območje, Liverpool, Trbovlje, urbana geografi ja, urbana čje, Liverpool, Trbovlje, urbana geografi ja, urbana č prenova, urbanistično planiranje. Abstract Two centuries of mining have signifi cantly changed the town of Trbovlje in economic, social and spatial terms. This is especially evident in the south-eastern part of the town. On the basis of general geographical analysis of spatial, demographic and economic development, a query of public opinion and a survey of experts' ideas, with description of successful English urban renewal project we try to fi nd out the most effective model and context of the future development in the area in question.
doi:10.4312/dela.26.10.203-221 fatcat:gmtyzebsnzgrvpzkygpocg5tmq