KOÇLARDA SİNAPTONEMA KOMPLEKSİ'NİN HİSTOMORFOLOJİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

ERGÜN Emel
2000 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
InvestigatiollS mL the histomorphology of synaptonemal complex in the ram Summary: The principal aim of this study was to investigate chromosome pairing behaviour by synaptonemal complex analysis in the ram 's primer spermatocytes. A modification of the Counce and Meyer microspreading technique for primary spermatocytes was applied. This process was disrupted the cell membranes; the synaptonemal complex was appeared as three parallel threads in a two dimensional image. A tripartite
more » ... artite proteinaceous complex hadformed along the bivalents. After phosphotungstic acid staining. the lateral elements were stained densely and between them the weaker central element was distinguished. Af ter silver staining. the lateral elements were only sta ined. In this study, two proplwse stages-zygotene and pachytene-were ident~fied. The sex chromosomes started pairing at Iate zygotene. Özet: Bu çalışmanın amacı. koçların primer spermatositlerinde sinaptonema kompleksi analizi ile kromozomların eşleşme davranışını incelemektir. Primer spermatositler için Counce ve Meyer'e ait mikroyayma teknitinin modifikasyonu uygulandı. Bu uygulama ile hücre membranın'ın yapısı bozularak. sinaptonema kompleksi'nin, iki boyutlu olarak üç paralel iplik şeklinde görülmesi sağlandı. Protein yapısmdaki bu üçlü kompleks. bivalanlar boyunca şekillenmişti. Fosfotungstik asit boyamasından sonra. lateral elementler yoğun olarak boyandı ve bunların' arasmda daha zayıf boyanan sentral element ayırt edildi. Gümü,ç boyamasından sonra ise sadece lateral elementler görüldü. Bu çalışmada. iki pro{az a,mması-zigoten ve pakiten-tanımlandı. Seks kromozomları geç zigotende eşleşmeye başladı. Anahtar kelimeler: Koç. mayoz. sinaptonema kompleksi. i. Aynı ba~lıklı doktora tezinden özetlenmiş olan bu çalışma AÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir (Proje no: 95-30-00-i I). . 2. Yrd. Doç. Dr., KÜ Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Bilim Dalı, Kınkkale.
doi:10.1501/vetfak_0000000465 fatcat:3wepc7xp4bbo3hvaegebtomzuu