The Status of Risk Management in Transport Enterprises of Ukraine
Стан управління ризиками на транспортних підприємствах України

M. М. Tarashevskyi, State University of Infrastructure and Technologies
2020 Bìznes Inform  
ЕКОНОМІКА ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ 125 БІЗНЕСІНФОРМ № 8 '2020 www.business-inform.net УДК 656.07 JEL: D81; G32; M21; R40; R49 СТАН УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 2020 ТАРАШЕВСЬКИЙ М. М. УДК 656.07 JEL: D81; G32; M21; R40; R49 Тарашевський М. М. Стан управління ризиками на транспортних підприємствах України Метою статті є аналіз стану управління ризиками на транспортних підприємствах України. Виявлено, що найбільші ризики в діяльності транспортних підприємств в
more » ... ртних підприємств в Україні пов'язані з кризовими явищами в економіці, високою інфляцією, валютними коливаннями, корупцією, політичною нестабільністю, військовими діями на сході країни, недосконалою системою оподаткування та проходження митниці, бюрократією, обмеженим доступом до фінансових ресурсів, збитковістю, значним рівнем зносу транспортних засобів і об'єктів інфраструктури, низькою інвестиційною привабливістю та недостатнім рівнем інновацій. Окремого розгляду потребує негативний вплив пандемії COVID-19 на стан управління ризиками та результати діяльності транспортних підприємств, що спричиняє переорієнтацію ринку, зростання ролі електронної комерції та транспортної логістики. Встановлено, що показники вантажообігу в Україні та обсяги перевезених вантажів за 2000-2019 рр. скорочуються практично за всіма видами транспорту. Кількість працюючих транспортних підприємств та чисельністю задіяного персоналу нестабільні. Через наслідки кризових явищ у 2016 р. було ліквідовано найбільшу кількість транспортних підприємств. Негативними факторами є зменшення обсягів пасажирських перевезень, високий рівень збитковості транспортних підприємств, зростання кількості аварій на транспорті, зокрема у перевезенні небезпечних вантажів. Система управління ризиками на транспортних підприємствах вказує на необхідність розробки дієвого механізму, який допомагав би за наявних обставин, викликів і сучасних вимог досягати кращих результатів діяльності та уникати серйозних проблем і ситуацій. Існує об'єктивна потреба в побудові системи управління ризиками та внутрішнього контролю через посилення моніторингу закупівель, виконання тендерної політики, управління контрактами та політикою вибору й перевірки бізнес-партнерів на всіх етапах залучення коштів. Ключові слова: транспорт, ризик, оцінка ризику, управління ризиком, діяльність транспортних підприємств. UDC 656.07 JEL: D81; G32; M21; R40; R49 Tarashevskyi M. M . The Status of Risk Management in Transport Enterprises of Ukraine The purpose of the article is to analyze the status of risk management in transport enterprises of Ukraine. It is identified that the biggest risks in the activities of transport companies in Ukraine are associated with economic crisis phenomena, high inflation, currency fluctuations, corruption, political instability, hostilities in the east, imperfect taxation and customs clearance, bureaucracy, limited access to finance. resources, unprofitability, significant level of wear of vehicles and infrastructure, low investment attractiveness and insufficient level of innovation. The negative impact of the COVID-19 pandemic on the status of risk management and performance of transport companies, which leads to market reorientation, the growing role of e-commerce and transport logistics, needs to be considered separately. It is determined that the indicators of cargo turnover in Ukraine and the volume of transported goods for 2000-2019 are reduced for almost all modes of transport. The number of operating transport companies and the number of staff involved are unstable. Due to the consequences of the crisis phenomena in 2016, the largest number of transport companies was liquidated. Negative factors are a decrease in passenger traffic, a high level of losses of transport enterprises, an increase in the number of accidents on transport, in particular the transport of dangerous goods. The risk management system in transport companies indicates the need to develop an effective mechanism that would help in the current circumstances, challenges and modern requirements to achieve better results and avoid serious problems and situations. There is an objective need to build a risk management and internal control system through enhanced procurement monitoring, implementation of tender policy, management of contracts and the policy of selection with verification of business partners at all stages of fundraising. Рецензент: Боняр С. М., доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій, декан факультету управління і технологій, Державний університет інфраструктури та технологій (м. Київ)
doi:10.32983/2222-4459-2020-8-125-133 fatcat:hnicszjnvnfbvp2lh2htmw7ogy