Eene Telg Der Van Harens

C. Bake
1884 Oud-Holland  
EENE TELG DER VAN HARENS DOOR MR. C. BAKE. ENRIETTE AMLLIE DE NEHRA 1) behoort niet tot de lJeroemde vrouwen, en vergetelheid zoude reeds lang haar deel zijn, als zij niet gedurende eenige jaren de wel onwettige maar toch getrouwe levensgezellin van den ontzagv-ekkenden MIRABEAU geweest was. Wie was die HENRIETTE AMELIE DE NEHRA ? Men weet er ons weinig "met zekerheid van te berichten. Veel verder dan tot vermoedens en gissingen heeft men het nict gebracht. Wellicht kunnen de volgende
more » ... volgende mededeelingen eenig licht werpen over hare geboorte. Waar men in het duister rondtast, moet men reeds blijde zijn, als er een klein lichtje ontstoken wordt ! Algemeen hield men vroeger HENRIETTE AMELIE DE NEHRA voor eene onechte dochter van WILLEM VAN HAREN; 'zoo o. a. HALBERTSMA in zijn Geslacht der VAN HAREN'S 2) en VAN DER AA in zijn Biogra?l2isch Woordenboek. MIRABEAU'S pleegzoon
doi:10.1163/187501784x00252 fatcat:muve4zsokzcxfbyuqqomi4crd4