SCIENTIFIC APPROACHES TO DEFINITION OF THE CONCEPT "VIOLENCE"

N.O. Lishchuk, Lviv University of Business and Law
2019 Porìvnâlʹno-analìtične pravo  
Ліщук Н.О., пошукувач ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» Виконання Україною зобов'язань у сфері захисту прав людини зумовило прийняття значних за своїм значенням реформ в українському законодавстві. Боротьба із домашнім насильством і насильством щодо жінок як невід'ємна складова частина забезпечення ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок та чоловіків стала значним кроком у забезпеченні прав людини. Стаття присвячена дослідженню наукових підходів до визначення
more » ... до визначення поняття «насильство». Встановлено, що поняття насильства розглядається у різних аспектах: в історичному, соціологічному, політологічному, психологічному, юридичному. Дослідження видів насильства у науковій літератури доводить, що при вчиненні насильницьких дій важко виокремити лише один вид насильства в чистому вигляді. Фізичне насильство над людиною може мати як наслідки заподіяння психічних травм, так само, як наслідками впливу на психіку можуть бути порушення фізіологічних функцій організму і навіть смерть людини. Безумовно, поведінка жертви повинна вивчатися з метою з'ясування можливих причин вчинення злочинного посягання щодо неї та вжиття необхідних профілактичних заходів віктимологічного характеру, проте жодна поведінка жертви, за винятком випадків, за які передбачено кримінальну відповідальність у Кримінальному кодексі України (умисне вбивство при перевищені меж необхідної оборони, тяжкі тілесні ушкодження при перевищені меж необхідної оборони -тобто коли має місце суспільно небезпечне посягання з боку «жертви») не може бути визнана неправомірною. Зазначається, що аналіз наукової літератури з проблем насильства дає змогу визначити насильницькі дії щодо жінок -це умисні протиправні діяння, які полягають у заподіянні потерпілій особі проти її волі фізичної, моральної, матеріальної чи психологічної шкоди, які були детерміновані соціальнорольовим статусом потерпілої особи та їхня очікувана поведінка. При вирішенні складних завдань особливо важливого значення набуває проблема боротьби із будь якими проявами насильства. Зростання рівня насильницької злочинності в Україні, спричинене різноманітними факторами -соціально-політичною нестабільністю, економічною кризою, рівнем безробіття, воєнними діями -становить загрозу життю та здоров'ю громадян. Ключові слова: насильство, фізичне насильство, психологічне насильство, домашнє насильство. The implementation of Ukraine's commitments in the field of the protection of human rights stipulated the acceptance of considerable by the value reforms in the Ukrainian legislation. The fight against domestic violence and violence against women as an integral component of gender equality and the empowerment of women and men was a significant step in ensuring human rights. The article is sanctified to research of the scientific going near determination of concept «violence». It is established that the concept of violence is seen in different aspects: historical, sociological, political, psychological, legal. Study of violence in the scientific literature proved that while committing violent acts is difficult to select only one kind of violence, pure and simple. Physical violence can have as consequences causing psychological injuries, as well as the impact on the psyche can be a violation of the physiological functions of the body and even death. Undoubtedly, behavior of victim must be studied with the aim of finding out of possible reasons of committing criminal assault against her and taking the necessary preventive measures chimelong character, however, no behavior of the victim, except in cases for which criminal liability is stipulated in the Criminal code of Ukraine (premeditated murder at excess of limits of necessary defense, and serious bodily injury by exceeding of limits of necessary defense, that is, when there is a socially dangerous encroachment by the "victims") cannot be considered to be unlawful. It is noted that the analysis of the scientific literature on violence gives the opportunity to define violence against women as an deliberate wrongful acts, which consist in causing the victim against his will, physical, moral, material or psychological harm, which was determined by social-role status of the victim and their expected behavior. When of solving complex tasks is especially important to fight against all manifestations of violence. The increase in the level of violent crime in Ukraine, caused by a variety of factors -socio-political instability, economic crisis, unemployment, military action is a threat to the life and health of citizens.
doi:10.32782/2524-0390/2019.5.88 fatcat:jh4c7skbrvgmfhq7w7flilqblm