ОЦЕНКА НА ФАКТОРИТЕ ТОРЕНЕ И ПОЛИВЕН РЕЖИМ ВЪРХУ ДОБИВА ОТ ЦАРЕВИЦА НА БАЗАТА НА МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ Evaluation of the Factors Fertilization and Irrigation Regimes on the Yield of Maize Based of Mathematical-Statistical Analysis

Lii, No
2015 PLANT SCIENCE   unpublished
Получаването на високи и стабилни добиви от царевицата, отглеждана за зърно, изисква спазване на всички необходими агротехнически мероприятия. Редица проучвания, проведени у нас в продължение на няколко десетилетия показват, че напояването и торенето оказват най-мощно влияние върху количеството на до-бива от зърно. Според Ламбовски (1982) опти-мизирането на тези два фактора при отглежда-не на царевицата в района на Русе увеличава добива от 815-820 kg/da на 1300-1400 kg/da. Съществуват
more » ... ществуват противоречия между резултатите, изнесени от различни автори по отношение са-мостоятелното влияние върху добива на напоя-ването и торенето. Според Банов и др. (1989) в района на Софийското поле при хибрид Н-708 торенето въздейства по-силно върху добива, като го увеличава със 79,4%, докато напояване-то-с 9,9%. Значително по-слабо е самостоятел-ното вли-яние на торенето на царевицата в ра-йона на София, като нарастването на азотната норма от 7 на 14 kg/da променя добива средно Abstract The purpose of the present work is based on two-factor analysis of variance conducted factors-rates of fertilization and irrigation regime to assess the significance and power of influence of the factors on the yield of corn. Experience is displayed during the period 2004-2007 year of Agricultural University-Plovdiv. Variants of factor A are norms of fertilization with nitrogen 0, 8, 16, 24 kg/da active substance; variants of irrigation in factor B-without irrigation, irrigation by 25, 50, 75 and 100% of the calculated optimum irrigation rate. As a result of analysis of variance was found dominant influence factor (B)-Irrigation regime, as most strongly expressed in 2007 by 96%. Significantly less is the influence of factor (A)-norms of fertilization. The relationship between the interaction of factors in consider indicator "yield" has not proven statistically. с 5-6% (Живков и др., 2005). В условията на напояване, трикратното увеличаване на нор-мите на торене (от N 8 P 5 K 5 на N 24 P 15 K 15) в ра-йона на Хасково може да увеличи съществено добива (над 40%), докато при ненапояваната царевица такова увеличение на торовите нор-ми е слабо ефективно и се изразява със сред-но увеличение на добива с 13% (Алтимирска, 1990). Това становище се потвърждава и от Цветанова и др. (1996), като авторите доказ-ват, че нарастващите торови норми от азот, фосфор и калий не са в състояние да преодо-леят липсата на влага и не осигуряват висок допълнителен добив. Данни за мощното ком-плексно действие на напояването и торенето върху продуктивността на царевицата са пуб-ликувани от Груев (1981). Според автора доби-вът може да нарасне с над 5 пъти в сравнение с този, при който е приложен само единият от двата фактора. Целта на изследването беше чрез двуфак-торен дисперсионен анализ да се направи
fatcat:az25vkqg4remtk3rmcrum5xp5m