ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria II: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE XII (1969)

S Gołąb, Antoni Hoborski
unpublished
organizator polskiej szkoły geometrycznej Geometria w szerokim tego słowa znaczeniu nie miała i nie ma dotych-czas w Polsce tej rangi wśród innych dyscyplin matematycznych, jaką ma w innych krajach. Statystyka, którą wykonałem dla ostatnich dwóch i pół lat przed dr-µ_gą wojną światową na podstawie recenzji ogłoszonych w "Zentralblatt fiir Mathematik und ihre Grenzgebiete" wykazała, że ilość prac ze wszystkich dyscyplin geometrycznych (bez topologii) wynosi 18,5° / 0 ws.zystkich prac
more » ... ch prac matematycznych. Dziś procent ten spadł poniżej 15. Zainteresowanie geometrią raczej słabnie w ostatnich latach nie.zależ­ nie od tego, że prawie wszystkie klasyczne działy matematyki (z wyjąt­ kiem algebry i rachunku prawdopodobieństwa) wykazują spadek procen-towy (ponieważ powstają coraz to nowe działy matematyki). Gdy z końcem ubiegłego wieku na katedrę matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przyszedł Kazimier.z Żorawski, wybitny uczeń Liego, wydawało się, że nominacja ta spowoduje wielki rozwój geometrii w kra-kowskim uniwersytecie. Okazało się jednak, że prof. Żorawski należał raczej do naukowców samotników. Jego działalność w zakresie szkolenia młodej kadry w przeszło dwudziestoletnim okresie krakowskim należy ocenić jako niezadowalającą. Uczniami Żorawskiego, w ścisłym .znaczeniu tego słowa, byli tylko Pająk i Leja. Temat pracy doktorskiej Leji wypłynął bowiem z kontaktów z Żorawskim. Jednakże Leja zmienił rychło kierunek swych dalszych badań naukowych. Do wychowanków prof. Żorawskiego zaliczyć należy również A. Hoborskiego, W. Gąsiorowskiego i '\V. Ślebo­ dzińskiego, choć doktoryzowali się nie u niego. Drugi okres działalności Żorawskiego, po 1918 r., po przeniesieniu się do Wa1'szawy, był jeszcze mniej produktywny pod tym względem. Nie sprzyjał temu zresztą fakt, że początkowo był Żorawski profesorem politechniki. W parę lat później przeszedł on wprawdzie na uniwersytet, tam jednak działała już bardzo aktywna i atrakcyjna szkoła kierowana przez Sierpińskiego i J\fa.zurkie-wicza, co utrudniło mu przyciągnięcie uczniów. Mogło się przez pewien o hes wydawać, że szansa stworzenia w Polsce szkoły geometrycznej została zupełnie zaprzepaszczona. Tak się jednak 3-Roczniki PTM-Wiadomości Matematyczne XII
fatcat:xnglasxmnfeujjvtb7wbvosphe