Inferir la funció pràctica del negoci, un requisit fonamental per a la comprensió de documents jurídics pel llec. El trust deed, un estudi de cas

Elena Ferran Larraz
2012 Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law  
En el context de la comprensió dels documents negocials de la Common-Law (contractes, testaments, deeds, deeds of trust) per lectors espanyols llecs, en aquest article mostrem la necessitat i utilitat d'inferir la funció pràctica del negoci durant la lectura com a activitat prèvia i imprescindible per part del lector espanyol llec, ja que no coneix les eines de qualificació pròpies del jurista. Així, en primer lloc, definim el concepte de funció pràctica en relació amb conceptes del dret
more » ... tes del dret espanyol i de la psicologia cognitiva. A continuació, proposem un exemple extrem d'activitat i mètode inferencial respecte d'un contracte de trust summament atípic i, per tant, menys predictible que els documents típics de trust. L'exemple fonamental és, per tant, el supòsit atípic d'una modalitat de document de la Common-law. La descripció del procés de lectura es presenta com a plausible sense ànim prescriptiu. Es fonamenta en dos principis: la predicció del sentit del text, per una banda, i la seva confirmació posterior, a mesura que discorre la lectura. Es pressuposen uns coneixements i actituds al lector llec que es descriuen i, en certa forma, es recomanen.
doaj:140e3acb2bd6404ba57a589ad8bb5f38 fatcat:surl45azynd23df7zj2eh7vxhy