Practical Aspects of the Formation of Financially Capable Territorial Communities in the Context of Administrative and Financial Decentralization: Risks and Ways of their Mitigation
Практичні аспекти формування спроможних територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації: ризики та шляхи їх нівелювання

K. O. Patytska, Institute of Regional Research named after V. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine, V. M. Koval, Lviv Regional Branch of the Association of Local Self-Government Bodies
2020 Problemi Ekonomiki  
The article argues that the issue of effectiveness of forming united territorial communities (UTCs) lies in the plane of ensuring their ability to develop and requires identifying possible risks that arise in the process of community consolidation. In order to achieve this goal, a critical analysis of the formation of united territorial communities in the Carpathian region compared to UTOs in Ukraine in general is carried out in the context of completion of the first stage of administrative and
more » ... administrative and financial decentralization. A comparison of the level of financial capability of UTCs of the region using individual indicators of local budget fulfillment is made, and the composition and structure of expen-УДК 330:331.7:352.07 (477.8) JEL Classification: H71; P11; R5 Патицкая К. О., Коваль В. М. Практические аспекты формирования способных территориальных общин в условиях административно-финансовой децентрализации: риски и пути их нивелирования В статье аргументировано, что вопрос эффективности формирования объединенных территориальных общин (ОТО) лежит в плоскости обеспечения их способности к развитию и требует определения возможных рисков, которые актуализируются в процессе укрупнения общин. С целью реализации поставленной задачи осуществлен критический анализ формирования объединенных территориальных общин Карпатского региона по сравнению с ОТО Украины в условиях завершения первого этапа административно-финансовой децентрализации. Проведено сравнение уровня способности ОТО региона по отдельным Удк 330:331.7:352.07 (477.8) JEL Classification: H71; P11; R5 практичні аспекти формування спроможних територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації: ризики та шляхи їх нівелювання  2020 патицька Х. о., коВаль В. м. УДК 330:331.7:352.07 (477.8) JEL Classification: H71; P11; R5 Патицька Х. О., Коваль В. М. Практичні аспекти формування спроможних територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації: ризики та шляхи їх нівелювання У статті аргументовано, що питання ефективності формування об'єднаних територіальних громад (ОТГ) лежить у площині забезпечення їх спроможності до розвитку та вимагає окреслення можливих ризиків, які актуалізуються в процесі укрупнення громад. З метою реалізації поставленого завдання здійснено критичний аналіз формування об'єднаних територіальних громад Карпатського регіону порівняно з ОТГ України в умовах завершення першого етапу адміністративно-фінансової децентралізації. Здійснено порівняння рівня спроможності ОТГ регіону за окремими показниками виконання місцевих бюджетів і проведено аналіз складу та структури видатків на одну особу з місцевих бюджетів, що дозволило встановити закономірності розвитку громад і визначити рівень їх бюджетної забезпеченості. Досліджено динаміку включення міст у процес формування ОТГ, що дозволило виділити дві протилежні тенденції: об'єднання сільських територіальних громад у периферійних районах навколо міст районного значення; відмову приміських сільських територіальних громад від об'єднання / приєднання до міст обласного значення та формування ОТГ поза участі міста. В результаті проведеного дослідження виявлено ризики формування спроможних територіальних громад та окреслено основні напрями їх нівелювання. До основних ризиків формування спроможних територіальних громад в умовах децентралізації віднесено: зростання впливу місцевих еліт; неспроможність значної частини вже створених громад до забезпечення розвитку території та належного рівня надання послуг через відсутність критеріїв формування ОТГ; відмову приміських сільських територіальних громад від об'єднання / приєднання до міст обласного значення та формування ОТГ поза участі міста через загрозу втрати фінансової та управлінської самостійності. Доведено, що нівелювання ризиків формування спроможних ОТГ можливе у випадку завершення етапу добровільного об'єднання територіальних громад і переходу до їх укрупнення на засадах економічної доцільності, соціальної відповідності та фінансової спроможності згідно з чітко визначеними критеріями. Ключові слова: фінансова спроможність, об'єднана територіальна громада, ризики, доходи бюджету, видатки бюджету, децентралізація. DOI: Рис.: 6. Табл.: 1. Бібл.: 9. Патицька Христина Олегівна -кандидат економічних наук, науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (вул. Коваль Василь Михайлович -голова Львівського регіонального відділення Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об'єднаних територіальних громад» (вул.
doi:10.32983/2222-0712-2020-1-113-122 fatcat:65bjybk25baqlifv6khfeoz7va