A migráció és a bűnözés viszonyaa külföldiek által Németországban elkövetett bűncselekmények tendenciái alapján – 1. rész

György Ritecz
2019
A félévtizedes távolság lehetõvé teszi, hogy az adatok alapján, a politikai és média-megközelítéstõl eltérõ, az objektív valóságot hitelesebben bemutató vizsgálat eredményeképpen mutassuk be, miszerint a 2015-ös tömeges, irreguláris migráció hatással volt-e és ha igen hogyan hatott Németország bûnügyi helyzetére, pontosabban a bûnügyi adatokra. Négy évvel a tömeges illegális migrációs hullámot követõen, ideje megvizsgálni, hogy az irreguláris migránsok milyen hatással vannak a biztonságra, a
more » ... ügyi helyzetre. Ezen ismeretek talán érdekesek lehet a katonáink számára is, különös tekintettel arra, hogy 2019 nyarán ismét jelentõs létszámmal vesznek részt hazánk külsõ határainak határõrizeti feladataiban. 1 A 2015-ös tömeges irreguláris migráció lényegében meglepte és megrázta Európát, 2 a politikai szférát és az állampolgárok többségét is, sõt, a közbeszédet még azóta is meghatározza. 3 Pedig a migrációs hullám gyakorlatilag elült, mégis sokan a "migránsoktól" 4 féltik a biztonságot, félnek, hogy feleségüket, leányukat "ezek" megerõszakolják, az utcán megtámadják, megölik, illetve terrorcselekményeket 5 80 HADTUDOMÁNY 2019/4. RENDVÉDELEM és KATASZTRÓFAVÉDELEM 1 https://honvedelem.hu/cikk/ujra-vedik-a-katonak-a-hatart/ (Letöltve: 2019. 06. 14.) 2 A migrációs hullám lényegében Európát csak minimális mértékben érintette, más földrészeket, más térségeket sokkal súlyosabban érint a menekülõk kérdése. Például a menekültek 86%-a fejlõdõ országokban talál menedéket. Részleteket lásd: Ritecz -Sallai (2016). 3 A 2015-ös tömeges méretû illegális migrációs helyzet összetevõit és fõ ismérveit Kui László 2017-ben részletesen feldolgozta a Magyar Rendészetben megjelent tanulmányában A tömeges méretû illegális migráció rendészeti kezelésének helyzete Magyarországon címmel. 4 Terjedelmi okokból itt nem részletezem, hogy maga a megnevezés is téves, aki a helyes, pontos fogalom használatot meg kívánja ismerni annak ajánlom Ritecz György: A Migráció a XXI. század kezdetén címû könyvének tanulmányozását, lásd: 7-23. old. 5 Valós tényeket lásd: Ritecz (2016, 103-123). RITECZ GYÖRGY: A migráció és a bûnözés viszonya, a külföldiek... -1. rész 1. ábra. A Németországban folyamatban lévõ menekültügyi eljárások 2009 óta 9 (Forrás: Das Bundesamt in Zahlen 2018. Asyl, 62. old.) A menekültek 6 Póczik (2017, 156) 7 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00176/default/table?lang=en) (Letöltve: 2019. 06. 16.) 8 Igaz azóta majdnem a felére (40,6%-al) csökkent az évente bevándorlók száma. 9 Jelmagyarázat: Erstanträge -elõször benyújtott kérelem, Folgeanträge -további kérelem. Külön köszönet prof. Dr. Fórizs Sándornak a szakmai és szaknyelvi támogatásért.
doi:10.17047/hadtud.2019.29.4.80 fatcat:jf6aqc2pjfej3gcharj3mko65i