Determining the maximally permissible values for the indicators of insulation of sealed entrance bushings with a voltage of 110 kV using the method of minimal risk

Оleg Shutenko, Alexandra Zagaynova, Galina Serdyukova
2018 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Запропоновано метод визначення гранично допустимих значень показників ізоляції високовольтних маслонаповне них вводів, які забезпечують мінімальне значення ризику. Пропонований метод відрізняється тим, що гранично допу стимі значення показників визначаються шляхом мініміза ції функції середнього ризику, методом Ньютона, з ураху ванням реальних умов експлуатації обладнання, що дозволяє підвищити експлуатаційну надійність вводів. Отримано вираз для визначення середнього ризику з ураху ванням
more » ... у розподілу показників ізоляції високовольтних вводів (Вейбулла), мінімізація якого дозволяє визначати гра нично допустимі значення показників, з урахуванням їх тер міну експлуатації, значення струмів завантаження, сорту трансформаторного масла і інших чинників. Виконано порівняльний аналіз значень ризиків, які супро воджуються використанням гранично допустимих значень показників, регламентованих в Україні, з гранично допус тимими значеннями показників, які отримані різними мето дами. Аналіз показав, що мінімальне значення ризиків за безпечують гранично допустимі значення показників, які отримані методом мінімального ризику з урахуванням умов експлуатації вводів. Виконано аналіз впливу значень ймо вірностей справного і дефектного стану вводів, вартостей помилкових рішень, а також значення параметрів масшта бу і форми розподілу Вейбулла на гранично допустимі зна чення показників ізоляції високовольтних маслонаповнених вводів герметичній конструкції. Встановлено, що збільшен ня ймовірності виникнення дефекту і його умовної вартості, а також збільшення терміну експлуатації вводів і заванта ження призводить до зниження гранично допустимих значень показників. Доведено, що гранично допустимі значення показ ників ізоляції високовольтних вводів, що забезпечують міні мум економічних збитків, не є постійними. Для практичної реалізації методу мінімального ризику в процесі експлуатації запропоновано використовувати відношення правдоподібно сті, які дозволяють виконувати діагностику стану високо вольтних вводів з мінімальним ризиком, але без визначення гранично допустимих значень показників Ключові слова: високовольтний ввід, показники ізоляції, мінімальний ризик, ймовірності помилкових і правильних рішень, розподіл Вейбулла, відношення правдоподібності UDC 621.314
doi:10.15587/1729-4061.2018.142185 fatcat:vo27vurbune5pkxlcoang6hfxi