Spinal Disrafizmin Eşlik Etmediği Servikal İntradural Lipom: Olgu Sunumu

Uğur Bostanci, Tevfik Güç, Ali İhsan Ökten, Gökhan Akdemir, Yamaç Özet
unpublished
Spinal intradural lipomlar nadir görülen, iyi huylu konjenital tümörlerdir. Spinal disrafizmin eşlik etmedi ği int-radural lipomlar çok daha nadirdir ve 100'ün üstünde bir yaka rapor edilmi ştir. Cerrahi tedavi, bu tür lez-yonların intra ve ekstramedüler komponentinin olmas ı nedeniyle zordur ve total ç ıkarım mümkün de ğildir. Bu yaz ıda 24 yaşında bir erkek hastadaki servikal spinal bölgedeki spinal disrafizmin eşlik etmedi ği bir intradural lipom olgusu sunulmu ştur. Anahtar kelimeler:
more » ... magnetik rezonans görüntüleme, spinal kord, spinal disrafizm Düşünen Adam; 1998, 11 (2): 56-58 SUMMARY Spinal intradural lipomas are rare and benign congenital tumours. Intradural lipomas without spinal dysrap-hism are even very rare and just over 100 cases have been reported up to date. The surgical treatment is dillicult because most of these lesions have both intra and extramedullary components and can not be totally removed. In this paper, an extensive intradural lipoma of the cervical spinal region without spinal dysraphism in present in a 24 year-old man.
fatcat:b7j5d4b7nrdvlkco33kg3ded5e