Regulation on Deforestation and an example of its application in practice

Uros Stankovic
2011 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Сажетак: Аутор је у раду дао кратак осврт на Уредбу о сечи шуме (1839) и изложио један пример њене примене у пракси -поступке за кривично дело горосече пред Судом округа крагујевачког из 1844. Освртом на поменуте кривичне поступке, аутор је желео да макар оквирно, покаже интензитет сече шума у Крагујевачком округу, ажурност државних органа у сузбијању горосече и прикаже изглед поступака који су вођени за ово кривично дело. Кључне речи: Уредба о сечи шуме, горосеча, Суд округа крагујевачког.
doi:10.5937/zrpfns1103759s fatcat:fep3rwdiujcc5izowr5u7jruwu