Surgical site infections and other healthcare related infections in cohort of urological patients, 2010-2013

Vesna Suljagic, Novak Milovic, Branko Kocevic, Vladimir Bancevic, Zoran Segrt, Radmila Rajic-Dimitrijevic, Vesna Mioljevic
2014 Acta chirurgica iugoslavica  
Uvod: I pored brojnih mera koje se preduzimanju, infekcije operativnog mesta (IOM) i druge bolnièke infekcije (BI) predstavljaju znaèajan problem u populaciji operisanih pacijenata u zdravstvenim ustanovama širom sveta. Cilj: Ova studija prikazuje rezultate epidemiološkog nadzora nad IOM i drugim BI u velikoj kohorti uroloških pacijenata leèenih u Klinici za urologiju Vojnomedicinske akademije. Materijal i metode: Kontinuirani nadzor nad BI u kohorti uroloških pacijenata sprovodjen je u periodu
more » ... 2010-2013. godine. Prospektivna kohortna studija izvedena je sa ciljem identifikacije faktora rizika za nastanak IOM. U pacijenata sa IOM registrovani su uzroènik i njegova osetljivost na odredjene antibiotike. Rezultati: Kod 3288 pacijenata propraaeene su 3823 operativne pro ce dure, a najniža stopa incidencije IOM je uoèena pri operacijama na bubregu tipa totalnih nefrektomija (2.4%) i parcijalnih nefrektomija (3.6%), a najviša pri operacijama na mokraaenoj beèici tipa totalnih cistektomija (21.6%) i parcijalnih cistektomija (23.5%). Postoperativne infekcije (RR:2.018; 95%:1.111-3.666; SE:0.305; p:0.021), primena sistema za drenažu (RR: 10.417; 95%CI:4.339-25.011; SE: 0.447; p:0.000), dužina preoperativne hospitalizacije (RR:0.909; 95%CI: 0.880-0.939; SE: 0.017; p: 0.000) i ukupna dužina hospitalizacije (RR:1.140; 95%CI: 1.117-1.164; SE:0.010; p:0.000), kao i klasa kontaminacije (RR:1.633; 95% CI:1.215-2.194; SE:0.151; p:0.001) predstavljaju nezavisne faktore rizika za nastanak IOM u ovoj kohorti pacijenata. Prolivi uzrokovani Clostridium difficile javljali su se sa stopom incidencije od 5.01 na 10 000 pacijent dana. Najuèestaliji uzroènik IOM i infekcija mokraaenog sistema je Klebsiella spp. Zakljuèak: Rezultati epidemiološkog nadzora nad IOM i drugim BI treba da budu osnova za reviziju protokola prevencije i suzbijanja BI, kao i prevencije širenja antibiotske rezistencije mikroorganizama u uroloških pacijenata. Kljuène reèi: urološke pro ce dure, infekcija operativnog mesta, faktori rizika, Klebsiella spp, Clostridium difficile UVOD 1 Odeljenje za prevenciju i kontrolu bolnièkih infekcija, Vojnomedicinska akademija, 2 Klinika za urologiju Vojnomedicinska akademija, 3 Sektor za leèenje, Vojnomedicinska akademija, 4 Klinika za infektivne i tropske bolesti, Vojnomedicinska akademija 5 Odeljenje za prevenciju i kontrolu bolnièkih infekcija, Klinièki centar Srbije, Beograd, Srbija /STRUÈNI RAD UDK 616.
doi:10.2298/aci1403025s fatcat:rckfxobxsbcd3bbtysjcyahavq