ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ PSEUDOMONAS MALTOPHILIA ОNU329-СОРБЕНТА ЙОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА ДЕСТРУКТОРА ВУГЛЕВОДНІВ НАФТИ

unpublished
Мета. Оптимізація складу живильного середовища (ЖС) для культивування бактерій Pseudomonas maltophilia ОNU329-сорбентів йонів важких металів та деструкторів вуглеводнів нафти з отриманням максимальної кількості біомаси бактерій і біофлоків. Методи. Оптимізацію середовища для культи-вування бактерій P. maltophilia ОNU329 проводили за допомогою багатофак-NU329 проводили за допомогою багатофак-329 проводили за допомогою багатофак-торного експерименту з подальшою математичною обробкою даних методом
more » ... ортогональних латинських квадратів. Культивування бактерій здійснювали на шейкері-інкубаторі New Brunswick Scientific Incubator Shaker INNOVA 43R при 150 об/хв протягом 48 год за температури 29,0 °С. Математичну об-робку експериментальних даних проводили шляхом розрахунку ефектів впливу факторів, після проведення досліду, побудованого на підставі дисперсійного аналізу, адаптованого до методу латинських квадратів. Результати. Для накопичення максимальної кількості біомаси P. maltophilia ОNU329 і отриман-NU329 і отриман-329 і отриман-ня великої кількості біофлоков у процесі очищення розчинів від іонів важких металів підібрано умови культивування бактерій-склад ЖС: KH 2 PO 4-1,5 г/л, Na 2 HPO 4-3,0 г/л, NaCl-5,0 г/л, NH 4 Cl-1,0 г/л, пептон-10,0 г/л, глюкоза-2,0 г/л, дріжджовий екстракт-5,0 г/л, вода-1 л; рН 7,2; температура +29 °С. Висновок. Результати проведених експериментів з використанням методів оптимізації, заснованих на матриці латинських квадратів, дозволили визначи-ти оптимальні умови для накопичення біомаси штаму P. maltophilia ОNU329. Отримане живильне середовище сприяє приросту біомаси штаму P. maltophilia ОNU329 та збільшенню кількості біофлоків у 1,7 рази. К л юч о в і с л о ва : живильне середовище, оптимізація, метод ортогональних латинських квадратів, Pseudomonas maltophilia. На сьогоднішній день в більшості країн світу із усіх відомих методів очист-ки води та ґрунту від широкого спектру забруднювачів-йонів важких металів, нафтопродуктів, синтетичних поверхнево-активних речовин, віддають перевагу біологічним методам, які порівняно з механічними, фізичними та хімічними методами є більш ефективними, універсальними і екологічно безпечними за рахунок використання активних непатогенних мікроорганізмів [11, 12].
fatcat:abbmihandvgodl6jovbe2m5uem