Consumerism and the Development of Consumption on the Confectionery Market in Poland
Konsumpcjonizm a rozwój konsumpcji na rynku słodyczy w Polsce

Mirela Romanowska, Joanna Kowalik
2018 Prace Naukowe Akademii im Jana Długosza w Częstochowie Pragmata tes Oikonomias  
Streszczenie: Artykuł został poświęcony tematyce rozwoju konsumpcjonizmu i konsumpcji we współczesnym społeczeństwie. Celem odróżnienia obu pojęć , przeprowadzono analizę porównawczą dotyczącą zdefiniowania konsumpcjonizmu jako modelu funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz przedstawiono rozwój w sferze konsumpcji, gdzie przedmiotem badań były podmioty z sektora cukierniczego, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeprowadzona w artykule dyskusja nad pojęciem
more » ... cjonizmu jako postawy życiowej i stylu życia możliwa była na podstawie przeglądu literatury oraz dokonanej prezentacji case study sektora cukierniczego w Polsce, która dowiodła, że o rozwoju konsumpcji, bez względu na rodzaj dobra , decydują te same czynniki. Artykuł może więc stanowić płaszczyznę do identyfikacji czynników wpływających na postawę i zachowania klientów. Słowa kluczowe: konsumpcja, konsumpcjonizm, rynek słodyczy. Wstęp We współczesnym świecie coraz częściej można zaobserwować zjawisko, jakim jest hedonizm materialistyczny, który za najważniejsze dobro oraz cel życia uważa zdobywanie dóbr materialnych jako wyznacznik jakości życia. O wartości człowieka już nie decyduje przedstawienie swojej osoby w sposób reprezentacyjny, tylko stan posiadanego przez niego majątku. Społeczeństwa w pogoni za wysokim standardem życia i pochłonięte myślą funkcjonowania w bogactwie, w wielu przypadkach znanych z autopsji, tracą to, co najważniejsze, czyli swoją godność. Ciężko jest zniwelować gwałtowny wzrost poziomu konsumpcji, który pociąga za sobą wiele negatywnych skutków. Z drugiej zaś strony, można wskazać zdrowy tryb życia jako wyznacznik jakości egzystencji, który będzie przekładał się na zdrową żywność oraz styl życia. Confectionery Market in Poland Summary: The article is devoted to the development of consumerism and consumption in the contemporary society. In order to distinguish between the two concepts the authors carry out a comparative analysis aiming to define consumerism as a model for modern society and its functioning as well as to present the development of consumption. The analysis focuses on entities from the confectionery sector listed on the Warsaw Stock Exchange. The discussion of consumerism as an attitude towards life and lifestyle was possible based on literature review and a case study of the confectionery sector in Poland and it proves that regardless of the type of goods the development of consumerism is determined by the same factors. The article therefore provides a platform for the iden tification of factors affecting consumers' attitude and behaviour.
doi:10.16926/pto.2018.12.09 fatcat:zvc5462yevccrdxshkzwlhp42i