Gut Artritli Hastalarda Hiperürisemi ve Kronik Böbrek Hastalığının Prevalansı

Can Hüzmeli, Meryem Timucin, Murat Güllü, Can Hüzmeli, Kazım Öztürk, Eylem Yetimoğlu, Ferhan Candan
2019 Acta Medica Alanya  
ÖZ Amaç: Bu çalışmanın amacı, gut artriti tanısı konan hastalarda kronik böbrek hastalığı (KBH) prevalansını saptamaktır. Yöntem: Bu çalışmaya 2014 ile 2017 tarihleri arasında gut artirti tanısı konan toplam 162 hasta alındı. Çalışmamız retrospektif bir çalışmadır. Glomeruler filtrasyon hızı Modification of Renal Disease (MDRD) yöntemiyle hesaplandı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 59,64±14,54 (18-93) olarak bulundu. Hastaların çoğunluğu erkekti. Hastaların ortalama ürik asit seviyeleri
more » ... mg/dl±1,75(4-14,7) olarak bulundu. Gut artritli bireylerin % 39,5'i (64) KBH evre 3-5, % 46.9'u (46) hipertansiyon, % 18,5 (30) diabetes mellitus, % 14,2'sinde (23) koroner arter hastalığı mevcuttu. Hastaların %33,3'ü CKD evre 2 olarak saptandı. Ultrasonu yapılmış 85 hastanın 22'sinde nefrolitiyazis vardı. Hastaların 36'sında diüretik kullanımı tespit edildi. Diyetisyenden istenilen konsültasyon oranı %41,4 idi. Sonuçlar: KBH'de hiperürisemi ve hipertansiyon sıklığı yüksektir. Hipertansiyon ve ödem tedavisinde kullanılan diüretikler gut hastalığını tetikleyebilir. Yaptığımız çalışmada diğer çalışmalara benzer şekilde, gut artritli hastalarda CKD prevalansı yüksek oranda saptandı. Anahtar kelimeler; Gut artriti, ürik asit, kronik böbrek hastalığı ABSTRACT Aim: The aim of this study is to determine the prevalence of Chronic renal disease (CKD) in the patients known with gout arthritis. Method:A total of 162 patients with gout arthritis diagnosed between 2014 and 2017 were included in the study. Our work is a retrospective study. Glomerular filtration rate was calculated by Modification of Renal Disease (MDRD) method. Results: The mean age of the patients was found as 59,64 ± 14,54 (18-93). The majority of patients are male. Mean uric acid levels of the patients were found to be 9.07 mg / dL ± 1.75 (4-14.7). Among these individuals with gout arthritis, % 39,5 (64) had CKD stage 3-5, %46,9 (76) had hypertension, %18,5 (30) had diabetes mellitus, %14,2 (23) had coronary artery disease. 33.3% of the patients had CKD stage 2. Nephrolithiasis was detected in 22 of 85 ultrasound patients. The use of diuretics was detected in 36 of the patients. The consultation rate requested by the dietician was 41,4%. Conclusions: Hyperuricemia and hypertension are high in CKD. Diuretics used in the treatment of hypertension and edema may trigger gout arthritis. Similar to other studies in our study, the prevalence of CKD in gout arthritis was found high.
doi:10.30565/medalanya.505058 fatcat:ue6dkfnpnvgzbbxtmvbb6ieu3y