قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

پل تاورنیه, مترجم: دکتر مرتضی کلانتریان
2003 Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i  
 ‫ق‬ ... ‫و‬ ‫كشورها‬ ‫اساسي‬ ‫وانين‬ 941 ‫ن‬ ‫حقدوقي‬ ‫خدممت‬ ‫دفتر‬ ‫نشرية‬ ‫حقوقي،‬ ‫مجلة‬ ‫المللدي‬ ‫ايران‬ ‫اسالمي‬ ‫جمهوري‬ ‫ز‬ ‫پتي‬ ‫نهم،‬ ‫و‬ ‫ست‬ ‫ن‬ ‫شمترة‬ 2831 ‫صص‬ ، 261 ‫د‬ 241 ‫بين‬ ‫كيفري‬ ‫ديوان‬ ‫اساسنامه‬ ‫و‬ ‫كشورها‬ ‫اساسي‬ ‫قوانين‬ ‫المللي‬  ‫تاورنيه‬ ‫پل‬   ‫كالنتريان‬ ‫مرتضي‬ ‫دكتر‬ ‫مترجم:‬    9 ‫ـر‬ ‫كي:ـ‬ ‫ـوان‬ ‫ديـ‬ ‫ـاد‬ ‫ايدـ‬ ‫ـر:تار:‬ ‫پيشـ‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫بين‬ ‫المللي‬ ‫ددري‬ ‫ديددوان‬ ‫تمة‬ ‫استسدد‬ ‫تصددويا‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫المللدددي‬ 21 ‫ددد‬ ‫ژوئ‬ 2113 ‫رم‬
more » ... ‫ژوئ‬ 2113 ‫رم‬ ‫در‬ ‫ني‬ ‫رواند‬ ‫تدتريو‬ ‫در‬ ‫مهمدي‬ ‫رخدماد‬ ‫ترديم‬ ‫ن‬ ‫رؤيدتي‬ ‫تحقق‬ ‫در‬ ‫استسي‬ ‫گتمي‬ ‫و‬ ‫المللي‬ ‫جزايدي‬ ‫مرجدج‬ ‫يد‬ ‫س‬ ‫تأس‬ ‫است:‬ ‫نشريت‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫دة‬ ‫مد‬ ‫محت‬ ‫دور‬ ‫اد‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ند‬ ‫دي‬ ‫دايمد‬ ‫دي‬ ‫المللد‬ ‫ن‬ ‫گي‬ ‫ج‬ ‫تيتكتران‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫التتد‬ ‫المللدي‬  . ‫است:‬ ‫ذيل‬ ‫شرح‬ ‫ن‬ ‫مقتل‬ ‫مشخصت‬ Paul TAVERNIER, Comment Surmonter les Obstacles Constitutionnels à la Ratification du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme , 1 er Juillet 2002, N o 51, pp.545-561, Bruylant.  . Paul Tavernier ‫دانشدگت‬ ‫اسدتتد‬ ، ‫پدتريس‬ 22 ‫دز‬ ‫د‬ ‫مر‬ ‫مدمير‬ ، ‫حقددوو‬ ‫و‬ ‫نشددر‬ ‫حقددوو‬ ‫ندد‬ ‫راجددج‬ ‫قددت‬ ‫تحق‬ ‫و‬ ‫مطتلعددت‬ ‫نشردوستتن‬  . ‫ن‬ ‫حقوقي‬ ‫خممت‬ ‫دفتر‬ ‫حقوقي‬ ‫مشتور‬ ‫المللي‬  ‫نهم‬ ‫و‬ ‫بيست‬ ‫شمارة‬ / ‫حقوقي‬ ‫مدلة‬ 951 ‫گتم‬ ‫گذشت‬ ‫در‬ ‫هتيي‬ ‫نرداشدت‬ ‫د‬ ‫مم‬ ‫ايد‬ ‫ت‬ ‫موفق‬ ‫ش‬ ‫هم‬ ‫شم‬ ‫ام‬ ‫است‬ ‫نتود‬ ‫ز‬ ‫آم‬ ‫گ‬ ‫ج‬ ‫ام‬ ‫نعم‬ ، ‫جمل‬ 2123 ‫دد‬ 2124 ‫جتمعد‬ ، ‫ن‬ ‫امپراتدور‬ ‫دوم‬ ‫وم‬ ‫گ‬ ‫نشم‬ ‫موفق‬ ‫المللي‬ ‫دتدة‬ ‫مد‬ ‫دا‬ ‫موجد‬ ‫د‬ ‫ند‬ ‫را‬ ‫دتن‬ ‫آلمد‬ 111 ‫دمة‬ ‫معتهد‬ ‫ام‬ ‫دم‬ ‫هل‬ ‫دولدت‬ ‫ميرا‬ ‫م،‬ ‫م‬ ‫محت‬ ‫ورستي‬ ‫دادگت‬ ‫نود‬ ‫رد‬ ‫خودداري‬ ‫او‬ ‫م‬ ‫تسل‬ ‫هتيي‬ ‫جه‬ ‫گ‬ ‫ج‬ ‫ام‬ ‫نعم‬ ‫شدورهتي‬ ‫توس‬ ‫دوم‬ ‫تني‬ ‫شدمنم،‬ ‫ل‬ ‫تشدك‬ ‫و‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫نورمترگ‬ ‫در‬ ‫فتتح‬ ‫ضي‬ ‫نع‬ ‫اعتقتد‬ ‫ن‬ ‫ني‬ ‫ام‬ ‫هت،‬ ‫ني‬ ‫طرفدي‬ ‫ا‬ ‫نصد‬ ‫ن‬ ‫دي‬ ‫جزايد‬ ‫دتي‬ ‫دادگتههد‬ ‫دم‬ ‫نودند‬ ‫دي‬ ‫المللد‬ ‫فوو‬ ‫دتد‬ ‫العد‬ ‫دواد‬ ‫حد‬ ‫ام‬ ‫دم‬ ‫نعد‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫دم‬ ‫هد‬ ‫اي‬ ‫تت‬ ‫مص‬ ‫روانما‬ ‫و‬ ‫يوگسالوي‬ ‫نتر‬ ‫در‬ ‫اولدي‬ ‫د‬ ‫دد‬ ‫ستل‬ 2118 ‫سدتل‬ ‫در‬ ‫دومي‬ ‫و‬ 2114 ‫توسد‬ ‫دد‬ ‫ت‬ ‫ام‬ ‫شوراي‬ ‫شدمن‬ ‫ايجتد‬ ‫ند‬ ‫دتن‬ ‫همچ‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫مي‬ ‫ادام‬ ‫خود‬ ‫تر‬ ‫مراجعي‬ ‫مثتن‬ ‫ن‬ ‫م،‬ ‫ده‬ ‫اصل‬ ‫نرطتق‬ ‫شتتب،‬ ‫دو‬ ‫نت‬ « ‫دو‬ ‫و‬ ‫دزان‬ ‫م‬ ‫دو‬ ‫متن‬ ‫پ‬ » ‫قرار‬ ‫انتقتد‬ ‫مورد‬ ، ‫گرفت‬ ‫انم‬ ‫ام‬ ‫د‬ ‫اسدت‬ ‫ايد‬ ‫رم،‬ ‫تمة‬ ‫استس‬ ‫همف‬ ‫را‬ ‫ش‬ ‫پ‬ ‫عدمالت‬ ‫مسدأل‬ ‫ندراي‬ ‫دايمدي‬ ‫حلي‬ ‫ن‬ ‫جزايي‬ ‫آن‬ ‫حدتل‬ ‫م،‬ ‫ارائ‬ ‫المللي‬ ‫د‬ ‫را‬ ‫ون‬ ‫تت‬ ‫حل‬ ‫مدو‬ ‫نسدتي،‬ ‫هت‬ ‫شدتر‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫قتي‬ ‫ي‬ ‫پس‬ ‫اوقت‬  ، ‫همد‬ ‫ايد‬ ‫ندت‬ ‫است‬ ‫نود‬ . a Posteriori.  ‫ق‬ ... ‫و‬ ‫كشورها‬ ‫اساسي‬ ‫وانين‬ 959  ‫ق‬ ... ‫و‬ ‫كشورها‬ ‫اساسي‬ ‫وانين‬ 951  ‫ق‬ ... ‫و‬ ‫كشورها‬ ‫اساسي‬ ‫وانين‬ 955
doi:10.22066/cilamag.2003.18034 doaj:a9a53d16d48a40b0be2caf3456520ed3 fatcat:wdhotqdasbb3bfqktjex33qy4q