Gambaran Pengetahuan , Sikap, dan Tindakan Pelajar Tentang Makanan Cepat Saji (Fast Food) di Mts Al-Manar Medan

Zaim Anshari
2019 Best Journal  
Makanan siap saji adalah istilah untuk makanan yang dapat disiapkan dan dilayankan dengan cepat.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran dan distribusi frekuensi pengetahuan, sikapdan tindakan pelajar-pelajar setingkat MTs tentang makanan cepat saji (fast food). Penelitian dilakukan di MTs Al-Manar Medan. Jenis penelitian ini deskriptif dengan pengambilan datakuantitatif, diambil 69 sampel responden yang mengisi kuesioner. Penelitian dilakukan pada bulanDesember tahun 2018.
more » ... un 2018. Berdasarkan hasil penelitian dari 69 responden terdapat43 orang (62,3%)berjenis kelamin laki-laki dan 26 orang (37,7%) berjenis kelamin perempuan. Terdapat 69responden berumur paling banyak 14 tahun sebanyak 26 responden(37,7%), didapatkan hasilsebagian besar responden memiliki pengetahuan baik tentang makanan cepat saji (Fast Food) yaitusebanyak 33 orang (47,8%), sebagian besar responden memiliki sikap baik terhadap makanan cepatsaji (Fast Food) yaitu sebanyak 38 orang (55,1%), sebagian besar responden memiliki frekuensikonsumsi sering dalam mengonsumsi makanan cepat saji (Fast Food) sebanyak 41 orang (59,4%),sebagian besar responden yaitu 33 orang (47,8%) yang memiliki pengetahuan baik, ada 20 orang(29,0%) yang mempunyai frekuensi konsumsi makanan cepat saji (fast food) sering. Kemudian dari38 orang (55,1%) yang memiliki sikap baik terhadap makanan cepat saji (fast food), ada 25 orang(36,2%) yang mempunyai frekuensi konsumsi makanan cepat saji sering. Untuk mengurangidampak makanan cepat saji sebaiknya responden mengimbanginya dengan makanan tinggi seratseperti sayuran dan buah-buahan, serta rajin berolahraga.
doi:10.30743/best.v2i1.1776 fatcat:rlxcmpnifrhjtnjqax53pmtdim