Examples of measuring marks used in geo-reference and the connection between classic geodetic measurements and terrestrial laser scanning

2018 Technical Transactions  
Examples of measuring marks used in geo-reference and the connection between classic geodetic measurements and terrestrial laser scanning Przegląd znaków pomiarowych wykorzystywanych do georeferencji i powiązania klasycznych pomiarów geodezyjnych z naziemnym skaningiem laserowym Abstract In the era of the development of modern measurement technologies, their interconnectedness is of high importance. This paper presents a review of the most popular, currently utilised measuring marks in
more » ... g marks in tachymetric measurements and in object laser scanning. This paper presents the authors' own solutions that facilitate the linkage of data acquired through terrestrial laser scanning with tachymetric measurements. The proposed marks used to perform orientation on the scanned surfaces were successfully tested in the field with the use of laser scanners manufactured by the Z+F, Leica and Riegl companies. The document describes the consecutive steps that eliminate individual problems that arise during both tachymetric measurements and laser scanning. As a result of the work, a new kinds of marks were created allowing tachymetric measurements and laser scanning at the level of accuracy that is required for basic engineering measurements. This paper also presents a discussion on how to prepare the marks yourselves and the marks durability on the surface of the surveyed object. Streszczenie W dobie dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii pomiarowych bardzo istotne jest ich wzajemne powiązanie. W artykule przedstawiono przegląd najpopularniejszych, aktualnie stosowanych znaków w klasycznych pomiarach tachimetrycznych oraz znaków stosowanych przy skanowaniu obiektów skanerami laserowymi. Zaprezentowano autorskie rozwiązania ułatwiające powiązanie danych z naziemnego skaningu laserowego z pomiarami tachimetrycznymi. Zaproponowane znaki do lokalizacji na skanowanych powierzchniach zostały z sukcesem przetestowane w warunkach terenowych przy wykorzystaniu skanerów laserowych firm Z+F, Leica i Riegl. Opisano kolejne etapy postępowania eliminujące poszczególne problemy zarówno w pomiarach tachimetrycznych, jak i w przypadku skanowania laserowego. W wyniku opisanych prac powstał nowy rodzaj znaku umożliwiający pomiar tachimetryczny, jak również skanowanie laserowe z odpowiednią dokładnością wymaganą dla podstawowych pomiarów inżynierskich. W pracy przedstawiono również rozważania na temat wykonania samych znaków i ich trwałości na mierzonym obiekcie. Słowa kluczowe: naziemny skaning laserowy, znaki pomiarowe, tarcze pomiarowe, pomiary inżynierskie
doi:10.4467/2353737xct.18.012.7963 fatcat:mrwzcbzcgrhpdkasxk4qogkvv4