DEVELOPMENT OF CYBERCULTURE OF FUTURE TEACHERS IN TEACHING THE BASICS OF RESEARCH

O. Tryfonova
2021 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
О. М. Трифонова доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка РОЗВИТОК КІБЕРКУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ОСНОВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Стаття присвячена проблемі формування кіберкультури майбутніх педагогів. Проведення цього дослідження викликано рядом об'єктивних факторів. По-перше, переважна більшість видів діяльності все більше переходять у
more » ... ше переходять у кіберпростір. По-друге, виклики поставлені перед суспільством пандемією Covid19 змусили перейти на нові засади функціонування й освітянську галузь. По-третє, об'єктивною причиною необхідності підготовки майбутніх педагогів до роботи за допомогою різноманітних гаджетів у кіберпросторі є те, що до школи нині прийшло z покоління дітей, на підході Alpha покоління. Тож окреслені тенденції розвитку суспільства визначають потребу все глибшого перенесення елементів освітнього процесу в кіберпростір, а отже, вимагають перегляду процесу підготовки майбутніх педагогів та їхніх компетентностей. Мета статті полягає в розробці методики навчання курсу «Основи наукових досліджень», що забезпечує розвиток кіберкультури майбутнього педагога. У статті здійснено аналіз поняття кіберкультури. Автор статті запропонував структуру курсу «Основи наукових досліджень», що орієнтована на формування кіберкультури студентів. Запропонована структура курсу передбачає надання здобувачам освіти інструментарію для проведення досліджень в умовах кіберпростору, формування в них інформаційно-цифрової компетентності та кіберкультури. При цьому студентів варто ознайомити з основними структурними компонентами хмаро орієнтованого освітнього середовища, визначити можливості його функціонування, особливості отримання, зберігання, перетворення, передачі елементів інформації в ньому. Окрему увагу здобувачів освіти варто звернути на сучасні цифрові засоби навчання, на чільне місце серед яких на засадах принципу BYOD виходить смартфон. Важливим аспектом роботи у сучасному освітньо-науковому середовищі є дотримання принципів академічної доброчесності, які сприяють формуванню іміджу особистості. Саме ці аспекти є вагомими, на нашу думку, особливо для особистості, яка лише починає свою професійну діяльність. Ключові слова: кіберкультура, кіберпростір, підготовка педагогів, освітній процес, основи наукових досліджень, інформаційно-цифрова компетентність.
doi:10.32840/1992-5786.2021.75-3.20 fatcat:fyvwkxxqvja55h3yfojx573bp4