Study on Magnetic Behavior of Nd8Fe84Ti2B6 Nanocomposite by FORC Diagram

Jinling Jin, Yuchao Liu, Kuoshe Li, Yang Luo, Dunbo Yu, Shuo Lu, Jiajun Xie, Binbin Lv
2015 Materials Research  
doi:10.1590/1516-1439.331714 fatcat:wzr7dol5rzbxdl4iwh3s5xd3gm