HETEROGENEITY OF GLASS COMPONENTS IN SLAG AFTER NICKEL ACQUISITION PROCESS FROM KOLA PENINSULA (RUSSIA)

Alexandr Kasikov, Juri Neradovsky, Miłosz Huber, Yekaterina Mayorova, Elena Rakitina, Nikolai Grishin
2017 Metallurgy and Foundry Engineering  
Heterogeneity of glass components in slag after nickel acquisition process from Kola Peninsula (Russia) Niejednorodność składników zeszklonego żużla pochodzącego z procesu hutniczego rud niklu z Półwyspu Kolskiego (Rosja) Abstract The problem of the disposal of metallurgical slags in the copper-nickel industry also remains open in the Kola Peninsula area, where this kind of exploitation and processing of sulphide Cu-Ni deposits is conducted. The urgent need is to reuse the waste slag heaps
more » ... ste slag heaps through the effective manner of their use based on our available technologies. The slag obtained after processing sulphide copper-nickel ores in the Kola Peninsula contains about 4 wt.% of the ore. The chemical and mineral composition of the slag plays a key role when considering the possibility of its re-use in the context of environmental nuisance. The line of processing Cu-Ni sulfide deposits from the slag proposed by the authors is based on the ability to change the slag phase composition by its oxidation and reduction processes for the enrichment of ore mineralization for reuse. Streszczenie Kwestia utylizacji żużli hutniczych przemysłu miedziowo-niklowego pozostaje otwarta również na Półwyspie Kolskim, gdzie jest prowadzona eksploatacja i obróbka siarczkowych złóż Cu-Ni. Pilną potrzebą jest ponowne wykorzystanie hałd. W tym celu, przy zastosowaniu dostępnych technologii, poddaje się je efektywnemu przetworzeniu. Podczas przetwarzania siarczkowych rud miedzi z niklem w żużlu pozostaje około 4% wag. minerałów rudy. O ponownym wykorzystaniu żużla decyduje jego chemiczny i mineralny skład, który nie może zagrażać naturalnemu środowisku. Zaproponowany przez autorów projekt linii przetwarzania osadów siarczków Cu-Ni z żużla zakłada uzyskanie zmiany składu fazowego żużla w wyniku utleniania i redukcji w trakcie obróbki cieplnej, koniecznej do wzbogacenia mineralizacji rudnej, a tym samym do jej ponownego użycia. Słowa kluczowe: metaliczne szkło, żużel, metalurgia niklowa, odsiarczenie
doi:10.7494/mafe.2017.43.2.89 fatcat:jmsgdvjpdvhrhgqjayaeynavge