Clinical Features and Outcome in Hospitalized Heart Failure in Japan (From the ATTEND Registry)

Naoki Sato, Katsuya Kajimoto, Takehiko Keida, Masayuki Mizuno, Yuichiro Minami, Dai Yumino, Kuniya Asai, Koji Murai, Ryo Muanakata, Toshiyuki Aokage, Yasushi Sakata, Kyoichi Mizuno (+1 others)
2013 Circulation Journal  
doi:10.1253/circj.cj-13-0187 pmid:23502987 fatcat:2kikmlnwmfh5herk43jmb222ne