Predykcja wahań cyklicznych zmiennych ekonomicznych jako wyzwanie współczesnej ekonomii

Piotr Lis
2017 Studia Oeconomica Posnaniensia  
Streszczenie: Celem pracy jest identyfi kacja mechanizmów występowania wahań cyklicznych zmiennych ekonomicznych w głównych nurtach współczesnej ekonomii oraz ocena ich możliwości predykcyjnych w zakresie występowania kryzysów gospodarczych. W opracowaniu podkreślono bardzo duży dorobek badawczy współczesnej ekonomii głównego nurtu w zakresie cykliczności zmiennych ekonomicznych. Na podstawie przeglądu literatury uznano, że stochastyczny sposób analizy wahań cyklicznych zmiennych ekonomicznych
more » ... owinien być dominującym ujęciem we współczesnej ekonomii głównego nurtu. Po zaistniałym szoku gospodarka powraca do równowagi najczęściej w sposób wygasający, aż nie zostanie zakłócona przez kolejny szok. Tym samym nieustannie występujące szoki w gospodarce uniemożliwiają osiągnięcie stanu równowagi stacjonarnej. Możliwości predykcyjne modeli ekonomicznych w zakresie identyfi kacji momentu szoku uznaje się za stosunkowo skromne, niemniej jednak mechanizm cykliczności zmiennych ekonomicznych ocenia się jako dobrze rozpoznany. Słowa kluczowe: wahania cykliczne, cykle koniunkturalne, kryzys, ekspansja. Klasyfi kacja JEL: E32, F44. Abstract: Th e aim of this paper is to identify the mechanisms of cyclical fl uctuations in economic variables from the perspective of contemporary economics and
doi:10.18559/soep.2017.11.10 fatcat:3b2jbay22veypi7re4upyhczti