Implikacje akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej dla stosunków polsko-chorwackich

RENATA PODGÓRZAŃSKA
2013 Rocznik Integracji Europejskiej  
Implikacje akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej dla stosunków polsko-chorwackich 1. Wprowadzenie Akcesja Chorwacji do Unii Europejskiej stanowi potwierdzenie, i¿ determinacja w dzia³aniu i konsekwentne wype³nianie unijnych wymogów przynieoeae mog¹ po¿¹dane efekty. Jest to oczywiste stwierdzenie w obliczu niepodwa¿alnego sukcesu Chorwacji, która od rozpadu federacji jugos³owiañskiej i chorwacko-serbskiego konfliktu z pierwszej po³owy lat 90. XX wieku przesz³a d³ug¹ drogê transformacji
more » ... nsformacji spo³ecznej, politycznej, gospodarczej. Spe³nienie wymogów cz³onkostwa przesunê³o j¹ z grona pañstw niestabilnych i zagro¿onych "ba³kanizacj¹" do grona pañstw o ugruntowanych wartooeciach i przewidywalnych zasadach funkcjonowania. Zarazem jednak zauwa¿yae nale¿y, i¿ pozytywne opinie, jakie towarzyszy³y "wielkiemu rozszerzeniu" z 2004 roku, ju¿ nigdy siê nie powtórzy³y. Pomimo obaw, jakie równie¿ i wówczas formu³owano w zwi¹zku z akcesj¹ tak du¿ej grupy pañstw o zró¿nicowanym potencjale spo³eczno-gospodarczym, dominowa³o przekonanie o dziejowej koniecznooeci, w szczególnooeci w odniesieniu do pañstw Europy OErodkowo-Wschodniej. To najwiêksze rozszerzenie w historii Unii Europejskiej postrzegano jako dziejowy akt zjednoczenia Europy dot¹d podzielonej "¿elazn¹ kurtyn¹". Pierwsze zwiastuny gasn¹cego entuzjazmu dla dalszego poszerzenia UE zauwa¿yae mo¿na by³o w momencie przyjêcia Bu³garii i Rumunii w 2007 roku. Ju¿ wtedy kontestowano stopieñ przygotowania tych pañstw do absorpcji unijnych regu³, neguj¹c zarazem ich zdolnooeae integracyjn¹. Nadmieniae przy tym nale-¿y, i¿ oba pañstwa uzyska³y akces do struktur europejskich przed fal¹ k³opotów gospodarczych w Europie, kryzysem w Grecji i nasilaj¹cymi siê problemami w pozosta³ych pañstwach po³udniowej flanki UE. Procesy te spowodowa³y wzrost antyrozszerzeniowych postaw w niektórych pañstwach cz³onkowskich, powoduj¹c tym samym nie tylko spadek entuzjazmu dla przyjêcia Chorwacji, ale przede wszystkim stawiaj¹c pod znakiem zapytania dalsze poszerzanie UE. St¹d te¿ 1 lipca 2013 roku to raczej czas refleksji, formu³owania pytañ o przysz³ooeae procesu integracji europejskiej, o zasadnooeae dalszego rozszerzania, o zdolnooeae nowych cz³onków do funkcjonowania w ramach wspólnotowych regu³, ni¿ radooeci z samego faktu przyjêcia kolejnego pañstwa. Wprawdzie podkreoelano szanse, jakie wi¹za³y siê z przyjêciem Chorwacji dla pozosta³ych pañstw obszaru Ba³kanów Zachodnich, ale jednak sukces procesu stabilizacji na obszarze pojugos³owiañskim, za jaki uchodzi³ akces Chorwacji nie stanowi³ dostatecznego argumentu dla sceptyków dalszego poszerzania strefy europejskiego dobrobytu. Abstrahuj¹c w tym miejscu od rozwa¿añ na temat unijnej polityki rozszerzenia zasadne jest pytanie o to na ile akces Chorwacji determinowaae bêdzie politykê Polski wobec tego¿ pañstwa? Jakie szanse i jakie wyzwania wi¹¿¹ siê z cz³onkostwem Chor-Nr 7 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 208 Renata Podgórzañska RIE 7'13 Renata Podgórzañska RIE 7'13
doi:10.14746/rie.2013.7.14 fatcat:2i3kwghsyzedtctoqi3tmokzmy