YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRENİMİNDE KAYGININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Kadir YOĞURTÇU
2013 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Öz Kaygı, bireyin varoluşsal etmenlerinden biri olarak ortaya çıktığı gibi çoğunlukla yaşadığı fizik ve sosyal çevre ile etkileşimleri ve deneyimleri sonucunda görülen intrapsişik (intrapsychic) durumları ifade etmekte kullanılan bir kavram olarak da karşımıza çıkmaktadır. Konu ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalarda yabancı dil öğreniminde gözlemlenen kaygı türünün genel kaygı kavramlaştırmalarından ayrı tutularak değerlendirildiği gözlemlenmektedir. Söz konusu çalışmalara göre kaygı daha
more » ... a göre kaygı daha çok psiko-motor üretime dönük dinleme ve konuşma becerilerinde görülmekte, ayrıca iletişim korkusundan, sınav kaygısından ve olumsuz değerlendirilme korkusundan kaynaklanan kaygı durumları da söz konusu olabilmektedir. Bu bulgular çerçevesinde ideal bir öğretim ortamında bireylerin yüksek bir güdülenme ile eğitim almaları adına kaygıdan etkilenmeyecekleri bir sınıf oluşturulması ve bu yönde bir öğretme-öğrenme stratejilerinin benimsenmesi gerektiği öngörülebilir. Bu araştırmada da ilgili literatürde sıkça kullanılan, kaygı belirleme ölçeklerinden, Horwitz ve Cope (1986) tarafından geliştirilen Yabancı Dil Öğrenme Kaygı Ölçeği (FLCAS) yardımıyla öğrenme ortamında oluşan kaygı kategorileri belirlenmiştir. Ayrıca Sarason (1984) tarafından geliştirilen sınav kaygısı ölçeğinden elde edilen verilerle de, sınav kaygısının Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkiye Türkçesi Hazırlık Sınıflarında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını ne yönde, ne kadar etkilediğinin araştırılması hedeflenmiştir. Çok değişkenli istatistiksel tekniklerle elde edilen deneysel verilerin yorumlanmasına göre de kaygının öğrenme sürecinde görülen olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için öneriler getirilmiştir.
doi:10.14520/adyusbd.420 fatcat:tlqzbo4axnaelelkfjhuuijrja