ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ «СЛЬОЗА» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Мар'яна ГОЦАНЮК (КАНЮК)
2020 Humanities science current issues  
Гоцанюк (Канюк) М. Фразеологiзми з компонентом «сльоза» в українськiй мовi УДК 81/37:373.7:008 Мар'яна ГОЦАНЮК (КАНЮК), orcid.org/0000-0002-1296-7476 аспірантка кафедри української мови ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Івано-Франківськ, Україна) kaniuk.mariana@gmail.com ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ «СЛЬОЗА» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У статті представлено аналіз семантичних та етнокультурних особливостей фразеологізмів із компонентом «сльоза» в українській мові.
more » ... раїнській мові. Актуальність дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на комплексне, поглиблене вивчення ускладнених мовних знаків у мовному та мовленнєвому аспектах, на подальше вивчення й аналіз процесів утворення і розвитку фразеологізмів, їх системної організації, структурних і семантичних особливостей з урахуванням мовних і позамовних чинників. Дослідження фразем із компонентом «сльоза» української мови дає змогу розкрити нову грань номінації, демонструє глибинні зв'язки фразеологічної семантики з національним менталітетом, сприяє глибшому розумінню процесів формування мовної картини світу. Матеріалом дослідження стали діалектологічні словники та словники фразеологізмів сучасної української мови: «Фразеологічний словник української мови» у 2-х томах за редакцією В. Білоноженка, «Фразеологічний словник української мови» за редакцією Л. Паламарчука, «Галицько-руські народні приповідки» І. Франка й інші. Наукові методи опису й аналізу були використані для того, щоб виявити, систематизувати, класифікувати семантичні особливості українських фразеологізмів із компонентом «сльоза». Укладено реєстр фразеологізмів із компонентом «сльоза» та подано їх семантичну класифікацію. Умовно було диференційовано досліджувані одиниці на 11 семантичних груп, деякі з них членуються на підгрупи: 1) оцінна характеристика самої сльози; 2) кількісна характеристика; 3) часова оцінка дії, стану; 4) обставинна характеристика дії, стану; 5) інтенсивність дії, стану; 6) якісна характеристика особи; 7) характеристика емоційного стану людини; сюди відносимо фразеологізми, що позначають дію різної інтенсивності із загальним значенням «плакати» (хотіти заплакати; почати плакати; плакати (невтішно, гірко плакати; плакати з горя; плакати через щось або над ким-, чим-); стримувати плач; втратити здатність плакати); 8) характеристика поведінки, дій особи; 9) способу життя людини; 10) стосунків між людьми; 11) фразеологізми, що позначають побажання, прокляття. Семантичний аналіз фразеологізмів із компонентом «сльоза» доводить, що в українській мові досліджувані одиниці в основному мають негативну семантику, зокрема виражають негативні риси осіб (плаксивість, лицемірство, жорстокість), проте є і позитивні (чесність), негативні почуття, емоції (плакати, страждати), скрутне становище (бідувати) тощо. Дослідження етнокультурних особливостей фразеологізмів із компонентом «сльоза» доводить, що сльоза за народними віруваннями має очищувальну і цілющу силу, також є символом чистоти й чесності; у фольклорі, літературі сльози символізували невимовне горе, бідність, злидні тощо. У результаті дослідження доведено, що фразеологізми з компонентом «сльоза» становлять в українській фразеології великий за кількістю і різний за семантикою пласт і репрезентують світосприйняття і спосіб життя українського народу. Ключові слова: фразеологічна одиниця, семантика, мовна картина світу, концепт, символ.
doi:10.24919/2308-4863.2/30.212293 fatcat:dqidbmpdu5gsbjhhbjgbgqq4di