W stronę naturalizacji przemocy w polityce

Kornel Bielawski
2021 Teoria Polityki  
Przemoc jest zjawiskiem inherentnie wpisanym w procesy polityczne. Choć w powszechnie stosowanych dyskursach i systemach wartości ma ona wydźwięk pejoratywny, nie sposób odmówić jej doniosłych funkcji społeczno-politycznych. Pełni ona bowiem rolę porządkującą i hierarchiotwórczą w procesach dystrybucji władzy. Niniejszy artykuł stanowi próbę wypunktowania szeregu aspektów wskazujących na naturalistyczne źródła przemocy: począwszy od filozoficznych refleksji klasyków, poprzez wnioski z
more » ... świata natury, skończywszy na aspektach biopsychologii. Jest to próba wskazania na fundamenty agresywnych zachowań ludzkich, odartych z wpływów kulturowych i tego, co uznać można za nienaturalne. Towards the Naturalization of Violence in Politics Violence is an inherent phenomenon in political processes. Although in commonly used discourses and value systems it is perceived negatively, one cannot deny that it has important social and political functions. In terms of power distribution, violence plays an ordering and hierarchical role. This paper's objective is to indicate a number of aspects pointing to the naturalistic sources of violence: from the philosophical reflections of the classic thinkers, through the conclusions from the observation of the natural world, to biopsychology. The paper attempts to recognize the foundations of aggressive human behavior, stripped of cultural influences and what can be considered unnatural.
doi:10.4467/25440845tp.21.006.13786 fatcat:aoiy7eku2jcdbhbfhlbdmiiwy4