PREDUZETNIĈKI INKUBATORI KAO SASTAVNI DIO PROSTORNO FIZIĈKE INFRASTRUKTURE U REPUBLICI SRPSKOJ

Zoran Rosić
2016 PRIMUS - INFORMATIKA PRAVO EKONOMIJA BANKARSTVO  
Preduzetniĉki inkubatori predstavljaju savremen alat razvoja preduzetništva u Evropi i SAD-u, a nastali su kao odgovor recesijskom razdoblju i propasti industrijskih sistema. Preduzetniĉke inkubatore uglavnom osnivaju gradovi i opštine, a takoĊe postoje i centralizovani sistemi mreţe inkubatora u nekim evropskim drţavama. U svom razvojnom ciklusu, evoluirali su od zanatskih do inovacijskih, tehnoloških i bio-tehnoloških inkubatora. Preduzetniĉki inkubatori nude niz dodatnih usluga svojim
more » ... sluga svojim stanarima i pored drţavnih subvencija, dugoroĉno omogućuju niz koristi lokalnoj i regionalnoj zajednici i nacionalnoj ekonomiji. Ovaj rad nastoji ukratko prikazati ulogu i usluge koje nude kao i razvoj poslovnih inkubatora u Evropskoj uniji i Republici Srpskoj.
doi:10.7251/prisr1305110r fatcat:dt6ouxjcvfhkpn2yhyiixecdim