Savremena saznanja o tipičnom i atipičnom razvoju verbalne komunikacije

Slađana Ćalasan, Nadica Jovanovć
2019 Biomedicinska istraživanja  
Komunikacija se može definisati kao razmjena poruka između pošiljaocai primaoca. Kada se analiziraju obilježja komunikacije, u literaturise najčešće spominje podjela na verbalnu i neverbalnu komunikaciju.Djeca tipičnog razvoja prolaze kroz faze preintencionalne,intencionalne presimboličke i intencionalne simboličke komunikacije.Svako dijete prolazi kroz iste faze razvoja komunikacije, samošto vrijeme ulaska i vrijeme ostajanja u određenoj fazi nije uvijek iza svako dijete isto. Neka djeca
more » ... o. Neka djeca ispoljavaju atipičan razvoj komunikacijepa pojedini periodi komunikacionog razvoja kod njih trajuduže u poređenju sa djecom tipičnog razvoja. Poremećaji komunikacijesu ozbiljan i čest problem sa kojim se suočava dijete, roditeljii šira društvena zajednica u kojoj dijete odrasta, jer ako kod djetetapostoje komunikacione teškoće u ranom uzrastu, na njih se najčešćenadovezuju problemi nedovoljno usvojenog govorno-jezičkogsistema. Govorno-jezička kašnjenja evidentirana u ranom uzrastunajčešće se protežu tokom cijelog razvojnog perioda i kasnije seodražavaju na akademska postignuća u školi, kao i na cjelokupnokomunikaciono i socijalno funkcionisanje djece u starijem uzrastu.
doi:10.7251/bii1802207c fatcat:ankxjccpxzdmxbsbkw6mpyhg24