Od redakcji

Jarosław Wiazowski, Dariusz Stępkowski
2020 Forum Pedagogiczne  
Dział tematyczny bieżącego numeru "Forum Pedagogicznego" tworzą nietypowo trzy teksty w języku angielskim. Ta nietypowość wynika nie tylko z faktu, że są to tylko trzy teksty i że wszystkie zostały przygotowane w języku angielskim, lecz także z problematyki w nich podjętej. Problematykę tę wyraża tytuł nadany działowi tematycznemu: Technologie wspomagające uczniów z niepełnosprawnościami. Jest to zagadnienie nowe i rzadko obecne w polskich opracowaniach pedagogicznych. Zwrot "technologie
more » ... "technologie wspomagające" kojarzony jest przede wszystkim z obszarem medycyny i terapii. W edukacji włączającej zagadnienie wspomagania z pomocą technologii asystujących pojawia się jedynie sporadycznie. Analiza oferty programowej uczelni pedagogicznych wykazała, że w naszym kraju zarówno termin "technologie wspomagające", jak i zagadnienie z nim związane pojawiają się nader rzadko (Wiazowski ). Nie może zatem dziwić, że szczątkowa wiedza o funkcjach i cechach współczesnych rozwiązań technologicznych ogranicza możliwości edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Stanem pożądanym byłoby połączenie znajomości współczesnych rozwiązań technologicznych z podstawowymi umiejętnościami posługiwania się nimi, co pozwoliłoby na wzrost uczestnictwa uczniów z niepełnosprawnościami w kształceniu ogólnym, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i przezwyciężanie barier komunikacyjnych wynikających chociażby z odmienności systemów zapisu i odczytu. Czym są w edukacji technologie wspomagające? Rozpowszechnione jest rozumienie terminu "technologie wspomagające", w którym cała uwaga skupia się na zaawansowanych urządzeniach, w szczególności komputerach, ułatwiających uczniom z niepełnosprawnościami uczenie się. Takie rozumienie zawęża jednak rzecz, o którą tutaj chodzi przede wszystkim -integrację instrumentów technicznych z programami nauczania. Owe instrumenty techniczne postrzegane są jako rozwiązania dostępne tylko dla osób posiadających zaawansowaną wiedzę techniczną i/lub zainteresowanych nowinkami technologicznymi, które nabywają same umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi albo uczestniczą w odpowiednich kursach. Niewątpliwie pedagodzy, a jeszcze wcześniej -studenci kierunków pedagogicznych, nie dysponują wystarczającą wiedzą na temat edukacyjnych rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla uczniów z niepełnosprawnościami. Wydaje im się, że technologie same w sobie są celem edukacyjnym. To wywołuje w nich niechęć do podejmowania wysiłków w zakresie nabywania wiedzy na temat posługiwania się nimi, co niewątpliwie pomogłoby im w przekazywaniu wiedzy merytorycznej z dziedziny, której nauczają. Do tego dochodzi jeszcze obawa, że ich podopieczni przestaną zajmować się zdobywaniem wiedzy przedmiotowej
doi:10.21697/fp.2020.2.01 fatcat:qf46kjjqibgsxh6yhfj7yllu5a