Öğretmenlerin Eğitim Denetmenlerine İlişkin Metaforik Algıları

Osman Vaiz
2019 Folklor/Edebiyat  
Öz Metafor, bir kavramın başka bir kavram veya olgu ile açıklanması ve algıda seçicilik yaratılmasıdır. Bu araştırmanın amacı, Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum ilköğretim öğretmenlerinin eğitim denetmenlerine ilişkin algılarını metafor aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya, 21 Kıbrıslı Rum ve 32 Kıbrıslı Türk öğretmen katılmıştır. Katılımcılardan,metafor kavramı ile bir kavramın, olgu veya olayın başka bir kavram, olgu veya olaya benzetilerek açıklanması istenmiştir. Araştırmanın
more » ... ştir. Araştırmanın nitel boyutunda örneklem alınırken amaçlı örneklem yöntemine başvurulmuştur. Araştırma amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; her iki toplumda da olumlu metaforların daha fazla olduğu saptanmıştır. Abstract Metaphor is the explication of a concept by another term or phenomenon and the creation of selectivity in perception. The aim of this research is to reveal the perceptions of Turkish Cypriot and Greek Cypriot primary school teachers about the education supervisors through the metaphors in Cyprus. the research population is defined as the teachers who work in primary education institutions in the North and South of Cyprus in the academic year 2016-2017. The research was applied 32 educators from Turkish Cypriots, and 21 educators from Greek Cypriots. Qualitative sampling of the study was applied to the purposeful sampling method. In the thesis, sampling of maximum diversity, which is one of the purpose sampling methods, is used.According to the findings of the research; positive metaphors were found to be more frequent in both communities.
doi:10.22559/folklor.941 fatcat:2gkhhcz3pfenpcgeexj2swnh5u